Naar boven

Onze boeren leveren de waardevolle grondstof melk, waarvan in de fabrieken onze producten worden gemaakt. In 2022 hebben zij opnieuw een belangrijke bijdrage geleverd om miljoenen mensen van hoogwaardig voedsel te voorzien - ook al werden zij geconfronteerd met prijsstijgingen en leveringsproblemen. Tegelijkertijd hebben ze vorig jaar opnieuw het hoofd geboden aan de toenemende eisen van politiek en samenleving en zich met veel persoonlijke verantwoordelijkheid en inzet sterk gemaakt voor een moderne, duurzamere landbouw.

 

Wij van DMK willen samen met de boeren de uitdagingen van deze verandering aangaan - met de juiste strategie en innovatieve maatregelen die de hele zuivelindustrie ten goede komen. Om ervoor te zorgen dat dit lukt, hebben we ook het afgelopen jaar de uitdagingen met grote voortvarendheid aangepakt en ons ondanks alles niet van ons pad laten brengen. Bovendien hebben we de huidige crises aangegrepen om er nog een schepje bovenop te doen. Laten we samen een blik werpen op ons werk op het gebied van duurzaamheid in 2022. 

Onze strategie

Duurzaamheid is geen "nice to have" - voor ons is het een missie en een verantwoordelijkheid

Een duidelijk plan voor de toekomst

De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Dat was in 2022 goed te merken. Naast de acute uitdagingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne (lees meer hierover in Hoofdstuk “Onze DMK”), werden de langetermijnuitdagingen van de toekomst duidelijker dan ooit. Klimaatbescherming, dierenwelzijn en biodiversiteit houden politici, de samenleving en natuurlijk DMK bezig. Duurzaamheid is en blijft aan de orde van de dag. En dat vereist een holistische aanpak die doorwerkt op de boerderijen, in de fabrieken en in de hele keten.

 

Duurzaamheid is daarom een onmisbaar onderdeel van de Ondernemingsstrategie van de DMK Group. Daartoe zijn in het kader van de "Visie 2030" vier actieterreinen vastgesteld, die ons helpen om passende maatregelen te nemen en onze doelstellingen stap voor stap te benaderen. Ook in 2022 hebben wij ons hieraan gehouden. Lopende projecten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling werden consequent voortgezet en gaven ons een beslissende voorsprong op belangrijke gebieden als energieen waterbeheer. En natuurlijk hebben we ook geprofiteerd van de herstructurering van de DMK Group in de afgelopen jaren. Deze heeft ons de juiste flexibiliteit en slagkracht gegeven bij onze inspanningen om de voorzieningszekerheid van de mensen te combineren met onze duurzaamheidsdoelstellingen op lange termijn. Tegelijkertijd biedt ons programma "TIGER - Continuous Improvement" belangrijke impulsen voor voortdurende verbetering, die wij in ons dagelijkse werk integreren. In combinatie met nieuwe innovatieve projecten voor de landbouwgemeenschap krijgt onze visie op een toekomstgerichte zuivelindustrie geleidelijk vorm. 

De doelstellingen van onze duurzaamheidsstrategie 2030

 • Klimaatbescherming
  In de eerste stap willen we onze emissies (Scope 1-3) tegen 2030 met nog eens 20% verminderen. Dit houdt onder meer in dat ongeveer 80% van de broeikasgasemissies in de melkveebedrijven en ongeveer 6 miljoen kWh energie in de fabrieken wordt bespaard. Het Milkmaster-programma beloont ook het werk van de melkveebedrijven om hun eigen koolstofvoetafdruk te verminderen. Lees meer > 
 • Dierenwelzijn
  Ongeveer 96% van de bedrijven maakt gebruik van vrijloopstallen, waar de dieren vrij kunnen bewegen. Bovendien gebruiken zij voer dat niet alleen goed is voor de dieren, maar ook een impact heeft op de koolstofvoetafdruk. Bijna 84% van alle bedrijven produceert meer dan de helft van de voedercomponenten zelf of koopt deze regionaal in. Meer dan 14% gebruikt zelfs uitsluitend zelf geproduceerd of regionaal ingekocht voer. Lees meer > 
  • Biodiversiteit
   Wij dragen bij aan het behoud van de biodiversiteit - op de boerderijen en op de DMK-locaties. Het Milkmaster-programma bevat duidelijke aanbevelingen voor de bescherming van de biodiversiteit, zoals het gebruik van regionaal veevoer, het gebruik van weidegang of het ter beschikking stellen van ongebruikt grasland als schuilplaats voor dieren en planten. Lees meer > 
  • Mensen
   Duurzaam engagement moet ook de mensen ten goede komen. Daarom ondersteunen wij onze werknemers in de administratie, de fabrieken en de landbouwbedrijven met op maat gesneden programma's en besteden wij aandacht aan de naleving van de mensenrechten en eerlijke arbeidsvoorwaarden in de hele toeleveringsketen. Lees meer >

   

  U kunt hierover ook meer vinden in onze Verantwoordelijkheidsbrochure

   

   

   

  We stellen onszelf hoge doelen

  Voor de DMK Group mag het echter niet bij intentieverklaringen blijven. Wij hebben onszelf duidelijke doelen gesteld die duurzame veranderingen in het bedrijf controleerbaar maken. Tegen 2030 willen we de emissies in de hele waardeketen met nog eens 20% verminderen - vooral op de boerderijen. Maar we willen ook ons gebruik van belangrijke hulpbronnen zoals energie, water, verpakkingen en andere grondstoffen verbeteren.

   

  Onze duurzaamheidsstrategie is één bouwsteen die ons zal helpen deze doelen te bereiken. In 2022 kwam er nog een bij: de toetreding van DMK tot het Science-Based Target Initiative (SBTi). Deze non-profitorganisatie ondersteunt al meer dan 4.000 bedrijven wereldwijd bij het testen en valideren van relevante en wetenschappelijk verantwoorde duurzaamheidsdoelstellingen. Dit garandeert dat de gestelde doelen in overeenstemming zijn met het klimaatakkoord van Parijs en een duidelijke routekaart voor de toekomst vormen. Toetreding is dus niet alleen een bevestiging van de duurzaamheidsstrategie - het is een officiële toezegging om actief bij te dragen aan het beperken van de opwarming van de aarde en om maatregelen uit te voeren of oplossingen te vinden die uiteindelijk nieuwe normen kunnen stellen voor de hele zuivelindustrie. 

   

   

  In de landbouw

  Wij versterken mens en natuur

  Landbouw zonder uitstoot

  Is dat wel mogelijk? Volgens de huidige stand van de wetenschap is de landbouw verantwoordelijk voor ca 7,4 % van de broeikasgasemissies in Duitsland. Ongeveer 80% van de CO2-uitstoot van de DMK Group komt van de boerderijen. De melkveebedrijven zijn daarom onze belangrijkste partners bij de uitvoering van de duurzaamheidsstrategie. Samen met hen testen we nieuwe concepten die een duurzame vermindering van de uitstoot van kooldioxide (CO2), methaan en lachgas mogelijk maken.

   

  Instrumenten zoals het Milkmaster-programma, dat moderne en duurzame landbouw beloont met bonusbetalingen, of de vrijwillige landbouw-klimaatcheck zijn bedoeld om landbouwers te helpen belangrijke inzichten te verwerven in hun eigen bedrijf en mogelijke stappen te nemen om dierenwelzijn, klimaatbescherming, duurzame voeraankoop en veehouderijpraktijken op het bedrijf te verbeteren. Een bijzondere kans voor verbetering ligt in de veehouderij zelf. Factoren zoals een goede diergezondheid en het zo lang mogelijk in stand houden van de productiviteit van de dieren hebben een aanzienlijke invloed op de klimaatbescherming. Maar ook het gebruik van regionaal en GGO-vrij voer, dat op onze bedrijven voor 95% wordt gebruikt, bevordert de klimaaten milieubescherming. Zo zijn we er al in 2022 in geslaagd de uitstoot te verminderen tot een voor de sector lage waarde van 1,09 kg CO2 per kg melk. Dit bewijst dat de tot dusver genomen maatregelen al effect sorteren. Toch geloven we dat er meer moet worden gedaanen we zijn in 2022 begonnen met de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve programma's. 

  U vindt hier meer informatie over onze melkveebedrijven.

  Een project als geen ander

  Als aanvulling op de bestaande maatregelen en als logische stap naar de toekomst is in 2022 een speciaal project gestart: in samenwerking met drie melkveebedrijven test DMK met de Net Zero Farms nieuwe mogelijkheden om de broeikasgassen in de landbouw drastisch te verminderen. Het doel is om tegen 2025 waardevolle inzichten te verwerven, die op hun beurt als basis zullen dienen voor praktische concepten die kunnen worden toegepast op alle DMK-bedrijven en vervolgens kunnen leiden tot een holistische verandering in de zuivelindustrie.

   

  Daarnaast is DMK's eigen "Climate Think Tank" opgericht om het project te ondersteunen en te adviseren. Deze losse samenwerking van deskundigen van verschillende instituten en onderzoeksfaciliteiten komt sinds de oprichting regelmatig bijeen om de laatste bevindingen op de boerderijen te bespreken en waar nodig nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Daarbij werken zij nauw samen met de proefboerderijen, die op hun beurt deze concepten toepassen en tegelijkertijd hun eigen knowhow kunnen inbrengen. Zo ontstaat een nauwe band tussen theorie en praktijk, die van grote invloed zal zijn op het succes van het project. 

   

   

  In de fabrieken

  Wij worden elke dag beter

  Efficiënt gebruik van energie

  Op weg naar een duurzamere toekomst zijn emissieniveaus een belangrijke, meetbare indicator voor het succes van onze duurzaamheidsstrategie. De emissies zijn echter niet alleen afkomstig van de boerderijen. Ook de fabrieken waar de grondstof melk wordt verwerkt, dragen hieraan bij. Juist daarom zet DMK ook hier een flink tandje bij en streeft ernaar om in 2030 ongeveer 42.000 CO2 in de fabrieken te verminderen. Daartoe werden vele locaties verbeterd en omgebouwd en kregen een passend certificaat. Bovendien maken de vestigingen gebruik van hernieuwbare energiebronnen om ten minste een deel van hun energiebehoeften te dekken en de koolstofvoetafdruk van DMK te verkleinen.

   

  Daarbij komt nog een zeer efficiënt energiebeheer, dat de consumptie nauwgezet regelt. En dat is ook nodig. De elektriciteitsmarkt is van nature onderhevig aan schommelingen in zowel prijs als aanbod en vormt dus een uitdaging voor de hele economie. Deze situatie is in 2022 aanzienlijk verergerd door de oorlog in Oekraïne. Daarom hebben we het energiebeheer nog meer onder de loep genomen.

   

  Tegelijkertijd is DMK doorgegaan met het testen van innovatieve oplossingen voor de regulering van het elektriciteitsverbruik en de terugwinning van energie. Het project "SynErgie", dat deel uitmaakt van het door het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek gefinancierde Kopernikus-project, leverde opnieuw veel inzichten op. Het werd in 2022 in het energiebeheer van DMK opgenomen en via de VDI-richtsnoeren aan andere bedrijven ter beschikking zijn gesteld. Zo konden we in 2022, net als in voorgaande jaren, op alle locaties ongeveer 25 miljoen kWh elektriciteit besparen en onze geplande koers voortzetten ondanks de turbulentie op de energiemarkt.