Naar boven

29.06.2022

DMK Group verbindt zich aan klimaatdoelstellingen van het Science Based Target Initiative (SBTi)

Focus op klimaatbescherming
Bremen, 29 juni 2022.
De DMK Group sluit zich aan bij het Science Based Target Initiative en committeert zich daarmee aan de klimaatdoelstellingen van dit wereldwijde initiatief. In overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs en met ambitieuze doelstellingen wil de onderneming actief bijdragen aan de beperking van de opwarming van de aarde tot ruim onder 2°C, bij voorkeur 1,5°C. De indiening van de eigen doelstellingen van de onderneming wordt nu vervolgd met een validatie door het SBTi.

"Verder omlaag met de emissies" – door zich aan te sluiten bij het Science Based Target Initiative geeft de DMK Group vanaf nu niet alleen uitvoering aan deze doelstelling middels haar eigen strategie, maar ook via het netwerk van dit initiatief.

"In onze strategie hebben wij ons ten doel gesteld om tegen 2030 onze broeikasgasemissies in de gehele waardeketen met in totaal 20% te verminderen. Als coöperatie en belangrijke voedselproducent vinden wij het onze verantwoordelijkheid om een actieve rol te spelen bij het achterlaten van een wereld waarin toekomstige generaties met plezier zullen leven. Uiteindelijk gaat het ook om de geloofwaardigheid van een complete bedrijfstak, die momenteel een van de grootste veranderingsprocessen doormaakt. Daartoe moeten we duidelijk aantonen dat wij oplossingen ontwikkelen en niet het probleem zijn," zegt Ingo Müller, CEO van de DMK Group.  

Klimaatbescherming als een gemeenschappelijke taak
Het thema van de klimaatverandering wedijvert momenteel in de actualiteit met de crisissen en conflicten van de dag. Maar tegelijkertijd vertegenwoordigt het een van de grootste inspanningen en ook de grootste verantwoordelijkheid voor de samenleving. Naast vele andere uitdagingen houdt de toenemende opwarming van de aarde enorme risico's in voor de landbouw. De DMK Group voelt zich des te meer verplicht om te handelen in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs en om een duidelijk signaal af te geven als Europa's leidende zuivelcoöperatie. Zo wil de onderneming de broeikasgassen die direct of indirect door haar eigen bedrijfsactiviteiten worden veroorzaakt, stap voor stap verder verminderen of indien mogelijk zelfs vermijden. 

"Omdat de klimaatuitdagingen zo groot zijn, zullen we ze als samenleving alleen samen kunnen oplossen. Om dit te doen, moeten we bereid zijn om van anderen te leren en moeten we samenwerking buiten de grenzen van de industrie actief stimuleren," zegt Müller.

Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de Strategie 2030 van de DMK Group; het bedrijf ontplooit al meer dan een decennium diverse duurzaamheidsinitiatieven en heeft al een groot aantal reductiemaatregelen met succes uitgevoerd of geïnitieerd. Het wordt nu belangrijk om de tot dusverre ontplooide activiteiten te analyseren en extra mogelijkheden te vinden om de uitstoot van broeikasgassen verder terug te dringen. Een uitgangspunt is melk als grondstof. De gemiddelde CO2-waarde per kilogram melk ligt bij DMK-leden reeds op een goed niveau en zal in de toekomst nog verder dalen. Om dat laatste te ondersteunen biedt de onderneming sinds het begin van het jaar een landbouwklimaatcheck aan, waarmee de leden hun eigen individuele klimaatbalans kunnen opstellen en potentiële verbeteringen kunnen ontdekken.

Projecten om in de fabrieken efficiënter om te gaan met energie spelen ook een belangrijke rol bij het behalen van de doelstellingen. Alleen al in de DMK-productielocaties moet de CO2-uitstoot in de toekomst aanzienlijk worden verminderd. Daarnaast is er bijvoorbeeld aandacht voor de vermindering van verpakkingsafval, de minimalisering van vervuilingseenheden in het afvalwater of de eigen productie van drinkwater uit "melkwater", dat een bijproduct is van het verpoederen van melk en wei. Ook het toekomstige gebruik van waterstof in vrachtwagens voor het ophalen van melk behoort tot de mogelijkheden. Bovendien leveren thuiswerken en de verhuizing naar een nieuw, klimaatvriendelijk hoofdkantoor een betere koolstofvoetafdruk op. 

Een gedetailleerd overzicht van de maatregelen die de DMK Group al genomen en nagestreefd heeft, vindt u in www.dmk.de/verantwortung.

Over het Science Based Target Initiative (SBTi)
Het Science Based Targets Initiative ondersteunt bedrijven bij het definiëren, evalueren en valideren van klimaatdoelstellingen die in overeenstemming zijn met de huidige wetenschappelijke kennis en bijdragen aan de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot ruim onder de 2 graden te beperken. Het initiatief is in 2015 opgericht door het WWF (Wereld Natuur Fonds), het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact en het World Resources Institute (WRI) om ook op bedrijfsniveau aanzienlijke reducties van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen te stimuleren. 

Meer informatie over het Science Based Targets Initiative is te vinden op https://sciencebasedtargets.org/