Naar boven

Colofon / Disclaimer / Uitsluiting van aansprakelijkheid

Uitgever:
 

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
 

Statutaire vestiging:
 

Industriestraße 27
27404 Zeven
Duitsland
Tel.: +49 4281 72-0
Fax: +49 4281 72-58297
E-Mail: info@dmk.de
Web: www.dmk.de
 

Directie:
 

Ingo Müller (woordvoerder)
Ines Krummacker

Voorzitter van de raad van toezicht:
 

Heinz Korte
 

 

Ingeschreven bij:
 

Amtsgericht Tostedt
HRB 203044
BTW-nummer: DE 814693549
 

Verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina's:
 

Oliver Bartelt 
Flughafenallee 17
28199 Bremen
Duitsland
Tel.: +49 421 243-0
Fax: +49 421 243-2222
E-Mail: info@dmk.de
Web: www.dmk.de

 

DISCLAIMER/UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. Aansprakelijkheid voor de inhoud

DMK heeft deze website de grootst mogelijke zorg opgesteld en zich ingezet voor de actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de inhoud. DMK GmbH aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op deze website. Het gebruik van de hier beschikbare inhoud is volledig voor risico van de gebruiker. 

De aansprakelijkheid die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van onze website blijft, op welke rechtsgrondslag dan ook, beperkt tot schade die veroorzaakt is door DMK GmbH of agenten of opdrachtnemers van DMK GmbH, mits deze het gevolg is van grove nalatigheid of van schending van de voornaamste contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot het bedrag dat in vergelijkbare gevallen het gevolg is van typische en te voorziene schade. Schadevorderingen wegens schending van de garantievoorwaarden of op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijven onverlet. 

Juridisch relevant voor de beoordeling van de rechtmatigheid van deze privacyverklaring is slechts het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Vertalingen in andere talen zijn juridisch niet bindend. 

2. Aansprakelijkheid voor links

Deze webpagina bevat links naar externe pagina's van derden. DMK GmbH heeft generlei invloed op de inhoud van deze gelinkte webpagina's. De betreffende eigenaar van de website blijft verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de inhoud. DMK GmbH kan daarom geen enkele garantie geven op de juistheid van de informatie. 

Wij zijn dankbaar voor eventuele tips betreffende bedenkelijke/illegale inhoud op de pagina’s waarnaar onze website verwijst. Wij zullen, waar nodig, na dergelijke tips onderzocht te hebben, de links vervolgens verwijderen, indien dit technisch mogelijk en redelijk is. 

3. Auteursrecht

De inhoud van deze homepage is auteursrechtelijk beschermd. 

Publicaties van deze inhoud op internet of andere onlinediensten geeft derden uitdrukkelijk geen toestemming voor vrijelijk gebruik. Het staat een ieder toe de inhoud te bekijken en te downloaden. De opslag of reproductie van de inhoud voor privégebruik is toegestaan. Bij reproductie van de inhoud dient gewezen te worden op de auteurs- en eigendomsrechten van DMK GmbH. De inhoud mag echter niet voor publieke of commerciële doeleinden gereproduceerd, verspreid of op andere manier toegepast worden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van DMK GmbH aangepast of gebruikt worden op andere internetpagina's of gekoppelde computers. Een schending van deze bepalingen verplicht de overtredende partij tot onmiddellijke vernietiging van alle gedrukte of gedownloade content. Wij houden ons daarbij het recht voor een schadeclaim in te dienen. 

Alle op de website aanwezige en in het kader van de website van DMK GmbH opgenomen teksten, afbeeldingen en andere inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. De inhoud is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan DMK GmbH zowel een civiel- als strafrechtelijke procedure tegen u beginnen. 

4. Merkenrechten / Industriële eigendomsrechten

DMK GmbH en haar dochterondernemingen en deelnemingen zijn eigenaar van alle merken die voorkomen op de internetpagina's van DMK GmbH. Het is derden niet togestaan welk merk, logo of opschrift dan ook te gebruiken. 

6. Jurisdictie

De bevoegde rechterlijke instantie is het Amtsgericht Tostedt, Duitsland.