Naar boven

Gegevensbeschermingsverklaring

1. Inleiding en algemene bepalingen

U bezoekt momenteel de website van DMK Deutsches Milchkontor GmbH, dat gevestigd is op Industriestraße 27, 27404 Zeven, Duitsland.

Onze functionaris gegevensbescherming is bereikbaar op bovenstaand adres of via het e-mailadres datenschutz@dmk.de.

DMK Deutsches Milchkontor GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens uiterst serieus.
De bescherming van uw persoonlijke gegevens vormt tijdens ons gehele bedrijfsproces een belangrijk aandachtspunt. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover dat technisch noodzakelijk is.
Uw gegevens worden niet zonder toestemming gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

Onderstaande verklaring biedt een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

2. Verzameling en opslag van persoonsgegevens en aard en doel van het gebruik ervan

a) Tijdens het bezoek aan de website

Wanneer u onze website bezoekt, stuurt de browser op uw apparaat automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zog. logbestand. De volgende gegevens worden zonder uw tussenkomst geregistreerd en opgeslagen totdat deze automatisch worden verwijderd:

 • naam van het geraadpleegde bestand
 • datum en tijdstip van het bezoek
 • verstuurd datavolume
 • melding of de poging geslaagd is
 • gebruikte webbrowser
 • gebruikt besturingssysteem
 • de eerder bezochte pagina
 • naam van uw internetprovider
 • uw IP-adres


De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • totstandbrenging van een probleemloze verbinding van de website,
 • een comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem, alsmede
 • overige administratieve doeleinden.


Artikel 6, lid 1, sub f van de AVG vormt de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Onze legitieme belangen vloeien voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over u te trekken.

Bij uw bezoek aan onze website maken we tevens gebruik van cookies. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Bij het gebruik van ons contactformulier

Neem bij vragen gerust contact met ons op via het formulier op de website. Een geldig e-mailadres is daarbij vereist om te weten wie het verzoek heeft verzonden zodat we erop kunnen reageren. Verdere informatie kan op vrijwillige basis worden verstrekt.

De gegevens worden gebruikt om op basis van uw vrijwillige toestemming contact met u op te nemen overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG.

De persoonlijke gegevens die wij voor het gebruik van het contactformulier hebben verzameld, worden na de verwerking van uw aanvraag automatisch gewist.

3. Doorgeven van gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld.

Wij geven uw persoonlijke gegevens alleen door aan derden

 • na uw uitdrukkelijke toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG, bijvoorbeeld aan transportdiensten als gevolg van de afzonderlijke acceptatie van deelnamevoorwaarden in het kader van een kansspel,
 • indien dit op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG vereist is en er geen reden is om aan te nemen dat u een zwaarwegend belang hebt bij het niet verstrekken van uw gegevens,
 • indien daarvoor een wettelijke verplichting geldt op grond van art. 6 lid 1 sub c AVG, en
 • indien dit wettelijk is toegestaan en overeenkomstig art. 6 lid 1 sub b AVG vereist is voor de verwerking van contractuele verplichtingen jegens u.


4. Cookies

Op sommige onderdelen van onze website maken we gebruik van zogenaamde cookies. Aan de hand van dergelijke bestanden kan uw computer tijdens uw bezoek aan deze website worden geïdentificeerd als een technische eenheid om uw gebruik van onze diensten, tevens bij toekomstige bezoeken, te vergemakkelijken.

Type cookie: Accepteren van cookies

Naam cookies: cookieconsent_dismissed

Deze cookies worden gebruikt om uw client geanonimiseerd te identificeren en op te slaan of u kennis hebt genomen van de informatie over het gebruik van cookies. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of verzonden.

Normaal gesproken hebt u echter de mogelijkheid uw internetbrowser zo in te stellen dat u van de aanwezigheid van cookies op de hoogte wordt gesteld, zodat u deze kunt accepteren of afwijzen of bestaande cookies kunt verwijderen. Gebruik de helpfunctie van uw internetbrowser om erachter te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen.

Houd er rekening mee dat sommige functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

Cookies staan een server niet toe om privégegevens op uw computer of op een andere server te lezen. Ze vormen geen gevaar voor uw computer en bevatten geen virussen. Wij baseren het gebruik van technisch noodzakelijke cookies op art. 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking vindt plaats om het functioneren van onze website te verbeteren. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen.

Indien de desbetreffende toestemming is gevraagd, vindt verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lid 1 sub a AVG. De toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Het opslaan van cookies en tracking vinden pas plaats nadat u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik van tracking-cookies. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Bovendien kunt u het opslaan van cookies blokkeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken

Wij baseren het gebruik van de hierboven genoemde analysetool op art. 6 lid 1 sub a) AVG: de verwerking vindt plaats op basis van uw vrijwillig verleende toestemming.

5. Gebruik van Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. 

Google Analytics maakt gebruik van zog. “cookies". Het gaat daarbij om tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het mogelijk is uw bezoek aan onze site te analyseren. De door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code "gat._anonymizeIp();" om een anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen (zgn. IP-maskering). Wanneer op deze website IP-anonimisering is geactiveerd, verkort Google vooraf uw IP-adres in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. 

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw bezoek aan de website te evalueren, rapportages over de activiteiten op de website op te stellen en andere diensten voor ons uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor bedoelde instellingen te selecteren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien voorkomen dat Google de door cookies verzamelde gegevens met betrekking tot uw bezoek aan de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door het downloaden en installeren van de plug-in voor uw browser die via de volgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl) beschikbaar is.

Bovendien kunt u het verzamelen van gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld om verdere verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website te voorkomen. Deze methode is met name aan te raden wanneer u onze website met mobiele apparaten bezoekt.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/de.html en policies.google.com/privacy

Wij baseren het gebruik van de hierboven genoemde analysetool op art. 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking vindt plaats ten behoeve van de analyse van het gebruiksgedrag en is dus noodzakelijk om onze rechtmatige belangen te behartigen.

 

6. Gebruik van andere Google-diensten (Google Maps, Google Fonts)

We gebruiken Google Maps op onze website om kaarten weer te geven en Google Fonts van de provider Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS om lettertypen weer te geven. Hierbij kunnen gegevens aan Google verstuurd worden. De gegevensbeschermingsverklaring van de dienstverlener kunt u bekijken op https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=us. U kunt de gegevensoverdracht ook uitschakelen door een opt-out-cookie in te stellen via de volgende link:https://adssettings.google.com/authenticated.

7. Rechten van betrokkenen

Als betrokkene hebt u de volgende rechten:

a. Recht van inzage

U hebt het recht om ons om een bevestiging te vragen of uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt.

b. Correctie/verwijderen/beperken van verwerkte gegevens

Daarnaast hebt u het recht ons te verzoeken

 • uw onjuiste persoonlijke gegevens onmiddellijk te corrigeren (recht op correctie), 
 • uw onjuiste persoonlijke gegevens onmiddellijk te verwijderen (recht op gegevenswissing) en 
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (recht om de verwerking te beperken).


c. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht een overzicht te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat van de door u verstrekte persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke.

d. Herroepingsrecht

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van uw eerdere toestemming reeds is uitgevoerd.

e. Recht op bezwaar

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang (art. 6 lid 1 sub e AVG) of ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 sub f) AVG), kunt u hiertegen bezwaar aantekenen.

f. Beklagrecht

Wanneer u van mening bent dat de verwerking van u persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u, los van andere juridische middelen, het recht om een klacht in te dienen bij een van de toezichthoudende instanties. De gegevens vindt u ophttp://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Allgemeine Datenschutzerklärung für Geschäftspartner (Stand 01.08.2022)

1. Einleitung und allgemeine Bestimmungen 

 

Der Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist den Gesellschaften der DMK Group (nachfolgend „wir“ oder „uns“) ein wichtiges Anliegen. Wir verarbeiten personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Vorgaben der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie nach den Regelungen weiterer maßgeblicher Gesetze.  

 

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen von bestehenden oder sich anbahnenden Geschäftsbeziehungen und geben Ihnen einen Überblick über die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.  

 

2. Verantwortlicher und Ansprechpartner 

 

Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DS-GVO ist 

 

DMK Deutsches Milchkontor GmbH 

 

Industriestr. 27 

 

27404 Zeven 

 

oder das mit DMK Deutsches Milchkontor GmbH verbundene Unternehmen, das Ihre Daten im Rahmen eines bestehenden oder sich anbahnenden Vertragsverhältnisses verarbeitet. 

 

Eine Übersicht aller in den Geltungsbereich dieser Datenschutzerklärung einbezogenen Unternehmen ist im Anhang ersichtlich. 

 

 

 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter o.g. Anschrift oder per E-Mail unter datenschutz@dmk.de.  

 

 

 

3. Datenkategorien und Datenherkunft 

 

Wir verarbeiten nachfolgende Kategorien von Daten, die wir von Ihnen selbst erhalten oder erhoben haben. 

 

 • Personenstammdaten (z.B. Name, Adresse) 
 • Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail, Fax) 
 • Vertrags-, Abrechnungs- und Zahlungsdaten 
 • Daten zur Geschäftshistorie 

 

sowie ggf. weitere Daten, die zur Anbahnung oder Durchführung der Geschäftsbeziehung erforderlich sind. 

 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung sind Sie verpflichtet, diejenigen personenbezogenen Daten bereitzustellen, die für die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Bereitstellung können wir unseren vertraglichen und gesetzlichen Pflichten nicht nachkommen. 

 

Darüber hinaus verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben aus öffentlichen Verzeichnissen entnommen haben (z.B. Handelsregister) oder die wir zulässigerweise von Dritten erhalten haben (z.B. Gerichte, Behörden, Versicherungen, Auskunfteien).  

 

4. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage 

 

a) Allgemeine Datenverarbeitung im Rahmen der Geschäftsbeziehung 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.  

 

Die Datenverarbeitung erfolgt 

 

 • zur Erfüllung eines Vertrages oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (Art. 6 Abs. 1b) DSGVO) 
 • zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtung, denen der Verantwortliche unterliegt (Art. 6 Abs. 1c) DSGVO) 
 • zur Wahrung folgender berechtigter Interessen des Verantwortlichen  (Art. 6 Abs. 1f) DSGVO), sofern eine Interessenabwägung ergeben hat, dass  Ihre  Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten nicht gegen eine Verarbeitung sprechen

 • Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 

  Verhinderung von Straftaten 

  Maßnahmen zur Optimierung der für die Geschäftsbeziehung relevanten internen Prozesse, z.B. durch Führen von sog. „Customer

  "Relationship"-Datenbanken

  Minderung von Ausfallrisiken durch Konsultation von Auskunfteien 

  Maßnahmen zur Gewährleistung der Gebäude- und Anlagensicherheit sowie zur Wahrung des Hausrechts (z.B. Zutrittskontrollen) 

  Durchführung von Präqualifikationsmaßnahmen. Für nähere Informationen siehe Ziffer 4b) 


 • aufgrund Ihrer erteilten Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a) DSGVO). Eine uns gegenüber erteilte Einwilligung können Sie jederzeit unter oben genannter Anschrift des Verantwortlichen mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.  

 

b) Datenverarbeitung im Rahmen von Präqualifikationsverfahren 

 

Unter bestimmten Voraussetzungen führen wir bei der Begründung von Vertragsverhältnissen Präqualifikationsverfahren durch. Diese verfolgen den Zweck, geltende Anforderungen des Außenwirtschaftsgesetzes, des Geldwäschegesetzes sowie  die Integrität  des Geschäftspartners, seiner Organe und/oder wirtschaftlich Berechtigter sicherzustellen.  

 

Diese Daten werden von uns aufgrund unseres berechtigten Interesses (Art. 6 Abs. 1f) DS-GVO) sowie zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Art. 6 Abs. 1c) DS-GVO) verarbeitet. Hierzu holen wir auch Auskünfte Dritter ein. 

 

5. Empfänger 

 

Innerhalb unseres Unternehmens erhalten nur die Personen und Stellen oben genannte Kategorien von personenbezogenen Daten, die diese zur Erfüllung der festgelegten Verarbeitungszwecke benötigen. 

 

Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere Empfänger außerhalb des Unternehmens übermitteln, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist (z.B. Behörden, unterstützende Dienstleister, Versicherungen, Auskunfteien). Eine Übermittlung der Daten in Drittländer erfolgt grundsätzlich nicht. 

 

6. Betroffenenrechte 

 

Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zustehen.  

 

Widerspruchsrecht 

 

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, widersprechen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

7. Beschwerderecht 

 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben genannten Datenschutz-beauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.  

 

8. Dauer der Speicherung 

 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange es zur Erfüllung unserer gesetzlichen und vertraglichen Pflichten erforderlich ist.  

 

Sollte eine Speicherung der Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich sein, werden Ihre Daten gelöscht, es sei denn, deren Weiterverarbeitung ist zu folgenden Zwecken erforderlich:  

 

 • Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten  
 • Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften.  

Anhang: Verantwortliche nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO

 

Gesellschaft

Kontaktdaten Gesellschaft

DMK Deutsches Milchkontor GmbH

DMK Deutsches Milchkontor GmbH

Industriestr. 27

27404 Zeven

Deutschland

 

ArNoCo GmbH & Co. KG

 

ArNoCo GmbH & Co. KG

Hasselbeker Ring 1

24980 Nordhackstedt

Deutschland

 

DMK Baby GmbH

DMK Baby GmbH

Flughafenallee 17

28199 Bremen

Deutschland

 

DMK Baby Strückhausen GmbH

 

DMK Baby Strückhausen GmbH

Strückhauser Str. 64-68

26939 Ovelgönne

Deutschland

 

DMK Eis GmbH

 

DMK Eis GmbH

Münsterstr. 31

48351 Everswinkel

Deutschland

 

DMK Versicherungskontor GmbH

DMK Versicherungskontor GmbH

Flughafenallee 17

28199 Bremen

Deutschland

 

DP Supply B.V.

D.P. Supply B.V.

Buitenvaart 4001

7905TC Hoogeveen

Niederlande

 

DP Supply GmbH

DP Supply GmbH

Hauptstr. 2

49832 Beesten

Niederlande

 

Euro Cheese Vertriebs-GmbH

 

Euro Cheese Vertriebs-GmbH

Heidbergtrift 1,

17087 Altentreptow

Deutschland

 

Humana GmbH

 

 

Humana GmbH

Bielefelder Str. 66

32051 Herford

Deutschland

 

Humana Vertriebs GmbH

Humana Vertriebs GmbH

Flughafenallee 17

28199 Bremen

Deutschland

 

Müritz Milch GmbH

 

Müritz Milch GmbH

Ernst-Alban-Str. 11

17192 Waren/Müritz

Deutschland

 

NORLAC GmbH

NORLAC GmbH

Industriestr. 27

 27404 Zeven

Deutschland

 

Rosen Eiskrem GmbH

 

Rosen Eiskrem GmbH

Münsterstr. 31

48351 Everswinkel

Deutschland

 

Rosen Eiskrem Süd GmbH

 

Rosen Eiskrem Süd GmbH

Münsterstr. 31

48351 Everswinkel

Deutschland

 

Sunval Baby Food GmbH

 

Sunval Baby Food GmbH

Havellandstraße 10

68309 Mannheim

Deutschland

 

 

Sunval Nahrungsmittel GmbH

 

Sunval Nahrungsmittel GmbH

Industriestr. 11

68753 Waghäusel

Deutschland

 

Uniekaas Holland B.V.

 

Uniekaas Holland B.V.

Belgiëstraat 6

5171PN Kaatsheuvel

Niederlande

 

wheyco GmbH

wheyco GmbH

Heidbergtrift 1

17087 Altentreptow

Deutschland

 

Zentralkäserei Mecklenburg-Vorpommern GmbH

 

Zentralkäserei Mecklenburg-Vorpommern GmbH

Am Bahndamm 7

17159 Dargun

Deutschland