Naar boven

Richtlijnen voor eerlijk omgaan met elkaar

Ondernemend, fair en innovatief – dat zijn de kernwaarden bij de DMK Group. Deze gelden ook als het gaat om de naleving van regels en voorschriften. Daarbij handelen we altijd op een verantwoorde, strategische en duurzame manier om de toekomst van onze onderneming te waarborgen.

Wat compliance voor ons betekent

Als internationaal actieve zuivelcoöperatie moet de DMK Group voldoen aan allerlei wettelijke voorschriften. Elke overtreding van deze wettelijke voorschriften kan grote consequenties hebben. Het doel van compliance-maatregelen is de naleving van regels vereenvoudigen. Zo kan schade worden voorkomen en wordt actief belet dat er regels worden overtreden.

We volgen een duidelijke code

Als ruggensteun voor onze medewerkers om hun eigen belangen en die van de DMK Group te beschermen, hebben we een eigen gedragscode ontwikkeld. Deze wordt aangevuld met interne richtlijnen om de naleving van de wettelijke voorschriften te vereenvoudigen.

DMK's klokkenluidersregeling en bescherming van klokkenluiders

Als we trouw willen blijven aan onze waarden en regels, kunnen we wangedrag niet zomaar accepteren. Daarom kunnen werknemers anoniem meldingen doen via een digitaal meldplatform op sicher-melden.de en een ombudsman die tot geheimhouding verplicht is. De procedure voor het indienen van meldingen is vastgelegd in een reglement. Zakelijke partners hebben ook de mogelijkheid om rapporten in te dienen via deze rapportagekanalen, bijvoorbeeld om de aandacht te vestigen op mensenrechten- of milieurisico's of schendingen in hun eigen bedrijfsgebied en in de toeleveringsketen. De DMK Group beschermt klokkenluiders tegen elke vorm van discriminatie of bestraffing.

De klokkenluidersbeschermingswet voorziet ook in de mogelijkheid van externe rapportage. Voor dit doel heeft de federale overheid een extern meldpunt opgericht bij het Federale Bureau voor Justitie (BfJ). Informatie over het wettelijke toepassingsgebied, de mogelijke meldingskanalen en de meldingsprocedure kan rechtstreeks worden verkregen bij het externe meldpunt van de federale overheid.