Naar boven

Richtlijnen voor eerlijk omgaan met elkaar

Ondernemend, fair en innovatief – dat zijn de kernwaarden bij de DMK Group. Deze gelden ook als het gaat om de naleving van regels en voorschriften. Daarbij handelen we altijd op een verantwoorde, strategische en duurzame manier om de toekomst van onze onderneming te waarborgen.

Wat compliance voor ons betekent

Als internationaal actieve zuivelcoöperatie moet de DMK Group voldoen aan allerlei wettelijke voorschriften. Elke overtreding van deze wettelijke voorschriften kan grote consequenties hebben. Het doel van compliance-maatregelen is de naleving van regels vereenvoudigen. Zo kan schade worden voorkomen en wordt actief belet dat er regels worden overtreden.

We volgen een duidelijke code

Als ruggensteun voor onze medewerkers om hun eigen belangen en die van de DMK Group te beschermen, hebben we een eigen gedragscode ontwikkeld. Deze wordt aangevuld met interne richtlijnen om de naleving van de wettelijke voorschriften te vereenvoudigen.

Vertrouwelijkheid en bescherming voor klokkenluiders.

Als we trouw willen blijven aan onze waarden en regels, kunnen we wangedrag niet zonder gevolgen aanvaarden. Daarom kunnen medewerkers overtredingen ook anoniem melden bij een ombudsman die geheimhoudingsplicht heeft. De procedure voor anonieme tips is geregeld in het reglement van orde. Ook zakelijke partners hebben de mogelijkheid om zich vertrouwelijk tot de externe ombudsman te wenden, onder meer om de aandacht te vestigen op mensenrechten- of milieurisico's of -schendingen in hun eigen bedrijf en in de toeleveringsketen. De DMK Group zet zich in om een eerlijke klokkenluider te beschermen tegen elke vorm van beïnvloeding.

De klokkenluidersbeschermingswet voorziet bovendien in de mogelijkheid van een externe melding. Voor dit doel heeft de federale regering het Externe Federale Meldpunt opgericht bij het Federale Bureau van Justitie (BfJ). Informatie over het wettelijke toepassingsgebied, de mogelijke meldingskanalen en de meldingsprocedure kan rechtstreeks bij het externe meldingsbureau worden verkregen.