Naar boven

Duurzaamheid speelt een centrale rol bij de vervaardiging van zuivelproducten. Belangrijke factoren zijn het energieverbruik van de fabrieken, de optimalisering van het waterverbruik en de vermindering van afvalwater en emissies. Deze factoren worden gecontroleerd door een milieu- en energiebeheersysteem in overeenstemming met DIN ISO 14001 en 50001 en gecertificeerd door een geaccrediteerd bedrijf.

Ons doel is de milieu-invloeden verder terug te dringen. Want de landbouw en de zuivelindustrie zijn mede-veroorzakers van deze emissies. DMK heeft sinds 2012 een uitgebreid milieu- en energiebeheersysteem en werkt sindsdien aan klimaatbescherming. Daarmee houden we het ambitieuze klimaatakkoord van Parijs voor ogen; om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan twee graden Celsius. 

In december 2021 hebben wij ons aangesloten bij het Science Based Target Initiative (SBTi). Deze organisatie onderzoekt en valideert klimaatdoelstellingen voor de hele sector, in overeenstemming met de klimaatdoelstellingen van het VN-akkoord van Parijs.

Eind 2022 is DMK lid geworden van het Sustainable Agriculture Initiative (SAI). Het SAI is een internationaal samenwerkingsnetwerk dat tot doel heeft de duurzame transformatie van de landbouwsector in alle waardeketens te bevorderen. In het kader van de "Zuivelwerkgroep" worden gezamenlijk uniforme concepten en normen  ontwikkeld voor uitdagingen in de zuivelindustrie zoals klimaatbescherming, vrijwaring van ontbossing en dierenwelzijn.

Terugdringen van het waterverbruik

Water is een belangrijk onderdeel van de productie. Bij onze DMK-vestigingen wordt slechts circa 1,12 l water (2021) per kilo verwerkte rauwe melk verbruikt. Daarmee onderscheidt de DMK Group zich duidelijk van het gemiddelde van alle zuivelbedrijven in Duitsland. Deze positieve trend houdt al enkele jaren aan en laat duidelijk zien hoe goed we op dit gebied presteren. Minder waterverbruik leidt natuurlijk ook tot minder afvalwater.

De besparingen op het waterverbruik zijn gerealiseerd via verschillende maatregelen bij onze fabrieken.

 

Drinkwater winnen uit melk? Ja, dat kan.

In het kader van het “B-WaterSmart” EU-onderzoeksproject worden er bij DMK-locatie Edewecht nieuwe wegen ingeslagen om het waterverbruik terug te dringen.

Door de geringe regenval van de afgelopen jaren wordt water schaars in verschillende regio's in Duitsland, waaronder het noordwesten. Er was echter al eerder duidelijk hoe belangrijk het is dat we verantwoord met water omgaan. Daarom voeren het Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) en DMK samen met de IWW en plantenfabrikant Enviro-Chemie tot medio 2024 het "Living Lab" uit als onderdeel van "B-WaterSmart". Samen zoeken we naar mogelijkheden om het drinkwaterverbruik te verminderen door hergebruik van behandelde dampen in bepaalde sectoren van de economie - of om nieuwe manieren te vinden om drinkwater te produceren. Het doel in Edewecht is om 600.000 m³ dampcondensaat per jaar te behandelen. Deze hoeveelheid zou ongeveer 40-50% van de huidige zoetwaterbehoefte vervangen.

 

 

Op DMK-locatie Edewecht wordt voor het eerst dampen gebruikt ter vervanging van drinkwater. In veel zuivelfabrieken ontstaat dampen bijvoorbeeld bij het indampen van melk. De condensaten zijn vergelijkbaar met gedestilleerd water, maar bevatten organische verontreinigingen.

Het doel van het project is een veilig procedé te ontwikkelen waardoor gewaarborgd wordt dat het behandelde water aan de kwaliteitseisen van de drinkwaterverordening voldoet en zonder meer bij de productieprocessen kan worden hergebruikt. Als aangetoond wordt dat dit ambitieuze plan technisch haalbaar is, moet het procedé in de toekomst naar alle DMK-locaties met drooginstallaties worden uitgerold.

“We zien veel kansen in het gebruik van gezuiverd water om het verbruik van drinkwater terug te dringen en zo de grondwatervoorraden te ontzien”

Oliver Horstmann die bij de vestiging Edewecht verantwoordelijk is voor water- en milieubescherming

Het “B-WaterSmart”-initiatief maakt deel uit van het “Horizon 2020”-programma van de EU, waarvoor EUR 15 miljoen is uitgetrokken. Een vijfde hiervan vloeit naar verschillende projectdeelnemers in Duitsland. De komende vier jaar werken er 36 projectpartners uit acht landen aan mee.

 

Feiten & Cijfers

Energieverbruik verlagen

Alle Duitse DMK-locaties zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 (milieubeheer) en ISO 50001 (energiebeheer). Een geïntegreerd managementsysteem dat kwaliteit, arbo , milieu en energie combineert, beheert de verantwoorde omgang met waardevolle hulpbronnen.

 

Het energieverbruik van de DMK-groep bedroeg 1.401.516.738 kWh in 202 (2021: 1.520.094.616 kWh). Het energieverbruik van DMK werd tussen 2012 en 2020 met meer dan 15% verminderd.

 

In het kader van de door het Duitse Ministerie van onderwijs en onderzoek ondersteunde "Copernicus-projecten voor de energietransitie" wordt bij de afdeling Energiemanagement van DMK aan mogelijkheden voor efficiënter en netondersteunend energieverbruik in de fabrieken gewerkt. In het kader van ons deelproject "SynErgie" zoeken we naar doorslaggevende modelberekeningen, die duidelijk moeten maken hoe afzonderlijke productieprocessen en -installaties flexibel en rendabel in de energiemarkt geïntegreerd kunnen worden.

Deze kennis hebben we al via een demonstratiemodel in de praktijk kunnen brengen bij onze fabriek in Edewecht. Verder staat de integratie van koudeopslag in het totaalmodel op de planning.

Het energiemanagementproject bij de DMK Group wordt verlengd met een tweede fase van nogmaals drie jaar, die gericht zal zijn op flexibiliteit op het gebied van koudesystemen. Daartoe zijn sinds 2020 verscheidene installaties geëvalueerd met het oog op mogelijke optimalisering.

 

Uitstoot van CO2 verlagen

We hebben ons ten doel gesteld onze CO2-uitstoot te beperken. In 2020 bedroeg de uitstoot van DMK 8,8 miljoen ton CO2. De gemiddelde uitstoot voor alle boerderijen bedroeg ongeveer 1,09 kg CO2 e per kilo melk - een lage ‘footprint’ voor de industrie. De afgelopen jaren, met de toename van de publieke aandacht voor klimaatbescherming, heeft DMK haar inspanningen verder opgevoerd.

In de nieuwe duurzaamheidsstrategie hebben we ons ten doel gesteld om alle broeikasgasemissies in 2030 met ten minste 20% te hebben verminderd tot 7 miljoen ton. Gelet op het reeds lage referentieniveau is een verdere vermindering een uitdaging, maar voor ons is het de juiste weg.

 

Vlaggenschipproject CO2 -reductie

De uitstoot in de DMK-productie (Scope 1+2) bedraagt slechts een goede 5% van de totale CO2-uitstoot in de zuivelketen. Toch willen we ook op dit gebied bezuinigen. De warmte die wordt opgewekt met aardgas veroorzaakt een groot deel van onze Scope 1 emissies. Tot 2022 hebben we in de fabriek in Edewecht een jaarlijkse reductie van meer dan 4.500 ton CO2 gerealiseerd door locatiebreed gebruik te maken van restwarmte uit warmtebronnen en zgn. ‘heat sinks’, wat neerkomt op een vermindering van het aardgasverbruik van ruim 10% per jaar. De site werd hiervoor in 2020 door het Duitse energieagentschap Dena gehuldigd als vlaggenschipproject.

Principe van de warmteschommel op de locatie Edewecht

Afvalwarmte van de gasstoomturbine gaat verloren via de schoorsteen.
Afvalwarmte van de gasstoomturbine gaat verloren via de schoorsteen.
Efficiënte lage temperatuur economiser gebruikt afvalwarmte om water te verwarmen.
Efficiënte lage temperatuur economiser gebruikt afvalwarmte om water te verwarmen.
Het verwarmde water wordt opgevangen in de grote centrale warmteopslagtank met drie waterlagen en naar drie verschillende warmtecircuits gevoerd.
Het verwarmde water wordt opgevangen in de grote centrale warmteopslagtank met drie waterlagen en naar drie verschillende warmtecircuits gevoerd.
Schoonmaakwerkzaamheden worden bijvoorbeeld uitgevoerd met water dat is verwarmd tot 60 graden.
Schoonmaakwerkzaamheden worden bijvoorbeeld uitgevoerd met water dat is verwarmd tot 60 graden.

Een andere mogelijkheid is de toepassing van een verwarmingssysteem dat op biomassa draait bij de vestiging Waren. Hier wordt als alternatief voor fossiele brandstoffen biomassa (zaagsel) voor de productie van stoom gebruikt.

De gebruikte biomassa is volledig afkomstig uit onbewerkt hout. Het betreft houtafval en houtbestanddelen afkomstig uit de landbouw, bosbouw, tuinbouw en hout dat overblijft na landschapsonderhoud, zoals snoeiafval, zacht resthout en rooiafval. Per jaar kan maximaal 8100 t aan brandstof gebruikt worden.

Het hout wordt verbrand in de verbrandingsinstallatie. De rookgassen die hierbij ontstaan, worden via een ketel afgevoerd en voor de stoomproductie gebruikt. Deze stoom wordt vervolgens als processtoom ter beschikking van het productieproces gesteld.

Nu wordt er in deze vestiging jaarlijks 2500 t minder CO2 uitgestoten in vergelijking met fossiele brandstoffen.

Focus op landbouwproductie: Proefproject "DMK Net Zero Farms"

De klimaatverandering stopt niet bij onze grenzen en stelt niet alleen de consumenten, maar ook de landbouwsector voor ernstige uitdagingen.

Naast de landbouwklimaatcheck, waarmee boeren hun individuele klimaatbalans kunnen opstellen en verbeteringsmogelijkheden kunnen vaststellen, zet de DMK Group nu een belangrijke volgende stap met een aantal proefboerderijen, zogenaamde "DMK Net Zero Farms".

Met de “DMK Net Zero Farms” wil de onderneming de klimaatbescherming op melkveebedrijven versterken. Het project zal tot eind 2025 klimaatmaatregelen op landbouwbedrijven testen, waarmee de CO2-voetafdruk van de bedrijven moet afnemen.

DMK is het project gestart met drie pilotbedrijven. Uit de opgedane kennis moeten in de loop van het project concepten ontstaan die uit te rollen zijn op alle bedrijven.

De nadruk ligt op bedrijfsbeheer, teelt van voedergewassen en akkerbouw en de energieproductie van de bedrijven om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo worden bijvoorbeeld mogelijkheden voor het gebruik van voederadditieven ter vermindering van methaan, geoptimaliseerde voederrantsoenen, de teelt van inheemse eiwithoudende gewassen of aanpassingen in het mestmanagement getest. Technische ondersteuning wordt verleend door het Thünen Institut für Betriebswirtschaft, het Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie, plantenveredelingsbedrijf KWS, de partner voor digitalisering van de melkproductie FarmCHAMPs, diervoedingsspecialist Josera, agrarische handelsonderneming AGRAVIS en consultancybureau Gottwald & Klepsch. Ook Mars Wrigley, al jarenlang DMK-klant, steunt het project. Alle geteste maatregelen worden gecontroleerd op hun effect op de melkgift, de gezondheid van de dieren en de praktische haalbaarheid.

We hebben uw toestemming nodig om de Youtube service te laden!

Wij gebruiken Youtube om inhoud in te sluiten. Deze dienst kan gegevens verzamelen over uw activiteiten. Accepteer de marketing cookies om in te stemmen met het gebruik van deze dienst en de inhoud te bekijken.

Accepteren

Cookie-instellingen

Emissieneutrale melkveehouderij - droom of werkelijkheid?
Milieudeskundige Franz-Theo Gottwald maakt in een interview de balans op.

Hoe wij werken.

Duurzaamheid als collectieve taak