Naar boven

Elk bedrijf moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Precies om die reden heeft de DMK Group jaren geleden een duidelijke strategie ontwikkeld waarmee wij onze verantwoordelijkheid tegenover mens en milieu willen waarmaken.

Deze koers hebben wij in 2021 consequent voortgezet. En dat was nodig, want alleen op die manier konden we belangrijke vooruitgang boeken op de boerderijen, in de fabrieken en in de hele toeleveringsketen. Deze voortdurende verbeteringen zijn belangrijke mijlpalen op onze weg naar de toekomst en vormen de basis voor onze toekomstige werkzaamheden. Wij zullen hierop in de komende jaren blijven voortbouwen om onze visie te verwezenlijken en onze belofte aan de consumenten na te komen om altijd hun "eerste keuze" te zijn.

In het bedrijf

Wij stellen duurzaamheid centraal

Onze duurzaamheidsstrategie 2030

De DMK Group pakt het thema duurzaamheid sinds 2012 systematisch aan om op alle gebieden van het bedrijf nieuwe normen te stellen. Daarom hebben wij deze strategische aanpak al in een vroeg stadium vastgelegd als hoeksteen van onze visie voor de DMK-groep in 2030. Samen met de samenwerkingsverbanden hebben wij zo actief vele belangrijke schroeven aangedraaid - bijvoorbeeld op het gebied van inkoop, supply chain management, maar ook op het gebied van arbeidsveiligheid, energie- en kwaliteitsbeheer en bij de ontwikkeling van nieuwe verpakkingen. Intussen is duurzaamheid een integraal onderdeel geworden van ons dagelijks werk in alle zes business units. Bij elke nieuwe stap wordt automatisch rekening gehouden met klimaat- en milieubescherming, dierenwelzijn en ook de vermindering van verpakkingsafval.

Onze duurzaamheidsstrategie omvat uiteraard ook het gebied van de landbouw. Om ook hier een beslissende stap voorwaarts te zetten, ondersteunen wij onze landbouwers met gerichte maatregelen die meer duurzaamheid mogelijk moeten maken en die elk jaar op basis van de feedback van de landbouwers verder worden ontwikkeld.

 

De doelstellingen van onze duurzaamheidsstrategie 2030.

 • Klimaatbescherming
  Wij verminderen onze CO2-uitstoot in de waardeketen met ten minste 20% tegen 2030.
 • Dierenwelzijn
  Wij verbeteren voortdurend het dierenwelzijn op de boerderijen.
 • Biodiversiteit
  Wij dragen bij tot het behoud van de biodiversiteit - op de boerderijen en op de DMK-locaties.
 • Mensen
  Wij voorzien miljoenen mensen van waardevol voedsel.

"Wij onderzoeken zorgvuldig welke emissies in welk deel van onze waardeketen worden gegenereerd. De eerste reductiemaatregelen zijn al in uitvoering, maar er is nog veel werk te doen.“

Maximilian Blum, Senior Manager Strategy Business

Stap voor stap naar meer duurzaamheid

Met ongeveer 5.200 melkveehouderijen die onze fabrieken bevoorraden, is DMK de grootste Duitse zuivelcoöperatie en tevens een van de grootste levensmiddelenproducenten in Duitsland. Om in zo'n groot bedrijf meer duurzaamheid mogelijk te maken, moet op veel plaatsen optimalisatiepotentieel worden gevonden en benut.

Om meer momentum op te bouwen en onze interne ontwikkeling te versnellen, is in 2020 het programma "TIGER - Continuous Improvement" gelanceerd. In het kader van dit programma nemen de werknemers in het bedrijf en in de fabrieken de werkprocessen onder de loep om mogelijke procesoptimalisaties te identificeren en te initiëren. Het programma onderstreept dat economische optimalisatie ook kan bijdragen tot meer duurzaamheid in het bedrijf. In 2021 werden belangrijke verbeteringen op het gebied van energie- en waterbeheer, alsook op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk mogelijk gemaakt. Zo groeit geleidelijk het bewustzijn van duurzaamheid en veiligheid op alle DMK-locaties.

Meer informatie over onze specifieke optimaliseringsmaatregelen en de resultaten van TIGER vindt u in hoofdstuk 2, "Onze DMK".

In de landbouw

Wij versterken mens en natuur

Duurzaamheid begint op de boerderijen

Het is een feit dat wij als verantwoordelijk bedrijf niet kunnen negeren: Landbouw - en vooral het houden van gezonde dieren - heeft een aanzienlijke invloed op onze koolstofvoetafdruk. Ongeveer 80% van de Scope 1-3-uitstoot van de DMK-groep wordt alleen hier gegenereerd. Wij hebben uit dit besef een duidelijk doel afgeleid en dat in onze duurzaamheidsstrategie vastgelegd: Wij willen onze broeikasgasemissies per kg melk met 20% verminderen. Van bijzonder belang is hier het voeder, dat vele landbouwers reeds regionaal aankopen om de individuele CO2-voetafdruk van hun bedrijf te verkleinen. Bovendien verzamelt DMK in samenwerking met de landbouwbedrijven haar eigen bevindingen om in de toekomst op dit gebied nog meer vooruitgang te boeken.

Bovendien speelt een op dierenwelzijn gerichte veehouderij een belangrijke rol in wat wij doen. Het houden van koeien in losse stallen, waar zij zich steeds vrij kunnen bewegen, is veruit het meest gangbare houderijsysteem onder DMK-boeren. Zij richten zich ook op evenwichtige voeding. Het rantsoen van een koe bestaat voor ca. 70 % uit ruwvoer (kuilgras of -maïs, gras, hooi) en voor ca. 30 % uit melkveevoer (graan, korrelmaïs, koolzaad- of sojaschroot). De boeren in onze coöperatie zijn zelfstandige ondernemers en dus volledig verantwoordelijk voor de aanschaf van voer voor hun dieren.

Ook de kwestie van GGO-vrije voeding speelt hierbij een belangrijke rol. DMK verwerkt sinds begin 2016 een deel van zijn melkvolume als ggo-vrije grondstofstroom en is daarmee nu marktleider in ggo-vrije voeding voor Duitse zuivelfabrieken. Momenteel zijn meer dan 3.000 melkproducenten met 3,1 miljard kilogram melk overgeschakeld op GGO-vrije melkproductie.