Naar boven

Onze Route 2030

Geïntegreerd jaarverslag 2019

Van het ereambt
Ons DMK

De eerst keus. Een leven lang.

Als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland heeft de DMK Group te maken met vele uitdagingen. Veranderde klantbehoeften waren ook in 2019 de oorzaak van de ingrijpende veranderingen in de onderneming.

Iedereen bij DMK weet dat deze verandering niet van vandaag op morgen kan plaatsvinden. Des te belangrijker is het om een gezamenlijk doel te hebben. Ons "Streefdoel 2030" moet ons helpen bij het implementeren van onze strategie en de onderneming duurzaam te veranderen. Daarbij gaat het niet om een compleet nieuwe richting, maar om het consequente aanhouden van de weg die de DMK Group al in 2016 is ingeslagen. In het afgelopen jaar was het daarom belangrijk dat belangrijke mijlpalen werden bereikt of voltooid om zo dichter bij onze doelen te komen.

"Wij willen ons als grootste Duitse zuivelbedrijf opnieuw positioneren en wel van een pure volumespeler in de zuivelindustrie naar aanbieder van geselecteerde producten van natuurlijke oorsprong."

Ingo Müller, CEO van de DMK Group

Hiervoor waren er veel redenen, voornamelijk de grote maatschappelijke trends. Want deze tekenden zich in 2019 duidelijker dan ooit af: De eigen voeding wordt een lifestyle, naar de supermarkt gaan wordt een belevenis voor consumenten. Desondanks moeten gemak en genot niet ten koste gaan van dierenwelzijn, milieubescherming en duurzaamheid. Veel consumenten zijn daarom op zoek naar producten en merken die deze megatrends kunnen combineren en waarop ze absoluut kunnen vertrouwen.

Wij willen als onderneming precies deze betrouwbare partner voor onze consumenten zijn. Daarom hebben wij er in 2019 ook aan gewerkt om onze visie verder te implementeren – weg van de positionering als grondstof- en productiegedreven zuivelverwerker. In plaats daarvan begeleiden we onze klanten in alle levensfasen met slimme productoplossingen. Dit streven komt ook terug in ons Streefdoel 2030

De weg blijft het doel.

In 2019 hebben wij de reorganisatie van de onderneming verder versneld. Ook hierbij hebben we ons strikt aan ons streefdoel gehouden en plaatsen we maximale toegevoegde waarde duidelijk voor groei en ten koste van de opbrengsten. Daarbij stond de nieuwe structurering van de segmenten alsmede het invoeren en versterken van een nieuwe ondernemingscultuur voor de DMK Group centraal. Deze fundamentele verandering zorgt voor meer focus en een echte meerwaarde, niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de gehele onderneming.

"Wij hebben in de afgelopen jaren voor een grote verandering gezorgd. Als wij de coronacrisis hebben overwonnen, kunnen wij op dit fundament verder gaan, zodat ons geduld en de moeite uiteindelijk beloond zullen worden."

Ingo Müller, CEO van de DMK Group

Daardoor zijn we flexibel geworden, wat nodig is om te kunnen reageren op de huidige jachtige wereld. We hebben bovendien het profiel van onze onderneming aangescherpt en daarmee de beste voorwaarden voor het realiseren van ons Streefdoel 2030 gecreëerd.

"Als ik terugkijk op het afgelopen jaar is het indrukwekkend om te zien hoeveel plekken wij binnen de DMK Group hebben aangepakt en wat wij samen al hebben bereikt."

Ingo Müller, CEO van de DMK Group

Naast de interne reorganisatie hebben wij delen van ons assortiment versterkt en uitgebreid, die wij zien als een stimulans voor toegevoegde waarde. Daarnaast hebben wij ook met de aankoop van het merk Alete alsmede de nieuwbouw en verbouwing van de fabrieken in Rusland en Strückhausen  in de toekomst van de DMK Group geïnvesteerd. Bovendien zijn wij aan het begin van 2019 bijna 1 miljard kilogram melk kwijtgeraakt. Dat heeft voor ons een enorme uitdaging betekend en liet zich voelen in vrijwel alle divisies van de onderneming. Maar we zijn erin geslaagd om dit verlies op te vangen door fabrieken te sluiten en loonmodellen aan te passen. De maatregelen hebben geld gekost, maar verzekeren ons concurrentievermogen. Dit zal ons helpen om nog gerichter op de veranderde klantbehoeften in te spelen en onze visie van DMK 2030 werkelijkheid te laten worden.

Wij hebben een duidelijke visie.

Melkproducten vormen de basis van ons productportfolio. Dat zal ook in de toekomst niet veranderen. Wij hebben al een groot assortiment aan melkproducten en werken er continu aan, om dit met het oog op de actuele klantbehoeften te verbeteren en aan te passen. Bijvoorbeeld door uitsluitend natuurlijke ingrediënten te gebruiken en minder suiker in de producten van de merken Milram, Alete en Humana te gebruiken.

In 2019 konden wij ook weer gebruikmaken van de ervaring en expertise die wij van oudsher in onze onderneming bundelen. Met onze grondige klantkennis waren wij in staat om te reageren op de snelle veranderingen op de markt en onze consumenten met echte productinnovaties te verrassen. Een duidelijk teken dat de door ons ingeslagen weg de juiste voor ons is.

Tegelijkertijd nemen wij de noodzakelijke stappen om ons aanbod strategisch zinvol uit te breiden en aangrenzende marktsegmenten te betreden, zoals plantaardige alternatieven voor klassieke melkproducten. Zo breiden wij ons portfolio steeds verder uit en zorgen we voor een bredere basis voor de onderneming.

„Wij denken goed na over de segmenten waarin we investeren en definiëren duidelijke maatregelen voor elke strategische stap. Dat zorgt ervoor dat wij het groeipotentieel van een markt volledig kunnen benutten."

Ingo Müller, CEO van de DMK Group

De aandacht van de DMK Group blijft zich op de Europese markt richten. Dat is ons thuis en hier hebben wij een sterke positionering opgebouwd. De reorganisatie van de business units die in 2019 versneld werd en in 2020 moet worden afgerond, zal ons in de toekomst helpen om nog beter van dienst te kunnen zijn op onze thuismarkt.

Daarnaast concentreren wij ons op sterke kernlanden en regionale steunpunten zoals Rusland. Daar werd, in aanvulling op de goedlopende fabriek, nog een fabriek geopend. De lokale teams kennen hun markten en helpen ons om nog beter in te spelen op de heersende marktomstandigheden.

Vele maatregelen zijn een investering in de onderneming. En ook onze melkveehouders zullen van deze reorganisatie profiteren. Doordat wij nu al de juiste randvoorwaarden voor het behalen van onze doelen creëren, garanderen wij op lange termijn een eerlijke betaling voor alle melkveebedrijven.

"De weg naar de toekomst kunnen wij alleen samen inslaan. Wij als DMK willen ons steentje bijdragen: als aanbieder van levensmiddelen en als leverancier voor de detailhandel in levensmiddelen, maar met name als coöperatie van melkveehouders."

Ingo Müller, CEO van de DMK Group

Met expertise en emotie succesvol zijn.

Onze grondige klantkennis en uitgebreide kennis op het gebied van B2B en B2C heeft zich in 2019 bijzonder goed uitbetaald. Bijvoorbeeld door de reorganisatie en het versterken van onze merkensector en de ontwikkeling van echte productinnovaties, maar ook door de succesvolle samenwerking met licentiemerken zoals Bahlsen of Baileys

De emotionalisering van onze merken heeft ook aan het succes bijgedragen. Doordat wij gestopt zijn met de nuchterheid uit het verleden en in plaats daarvan zijn begonnen onze producten met unieke verhalen en emoties te verbinden, konden wij de klanten voor ons winnen. Oude merken raakten weer in trek en productinnovaties waren succesvol. Daarnaast groeiden de samenwerkingsactiviteiten met onze partners aanzienlijk en dat gaf ons de nodige impuls in nieuwe marktsegmenten.

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid.

Ondernemend denken en verantwoordelijk handelen zijn vast in onze strategie verankerd. Ze zorgen voor duidelijke richtlijnen bij alle beslissingen, ook met het oog op onze verantwoordelijkheid naar onze melkveehouders, partners, medewerkers en de maatschappij toe.

Daarom staat het thema duurzaamheid nog steeds centraal. Hierbij is een holistische benadering belangrijk voor ons, die meer milieubescherming en dierenwelzijn langs de gehele toeleveringsketen mogelijk maakt. Daarom hebben wij het afgelopen jaar afdelingsoverstijgend aan belangrijke maatregelen gewerkt, zoals de herziening van het Milkmaster-programma[PT1] , waarmee melkveehouders nog eenvoudiger voor meer duurzaamheid op hun bedrijf kunnen zorgen. Aanvullend kwamen nog vele verbeteringen in de fabrieken en een nieuwe leverancierscodex.

Met al deze en vele andere stappen nemen wij onze verantwoordelijkheid voor ons handelen en laten we zien dat wij een betrouwbare aanbieder zijn. Daarnaast hebben wij met onze inzet op het gebied van duurzaamheid ook in de toekomst van de DMK Group geïnvesteerd. Wij konden niet alleen belangrijke mijlpalen bereiken, maar hebben bovendien een fundament gecreëerd waarop we verder kunnen bouwen en waarmee we onze doelen voor 2030 kunnen bereiken.

 


Link zu entsprechendem Kapitel im Geschäftsbericht

 

Onze waarden blijven dezelfde.

Eerlijk, innovatief, ondernemend: deze kernwaarden zijn van oudsher kenmerkend voor DMK. Wij willen hier ook in de toekomst aan vasthouden. Alle beslissingen van de onderneming in 2019 werden in overeenstemming met deze waarden genomen. Wij willen er ook voor blijven zorgen dat onze medewerkers en melkveehouders profiteren van de positieve veranderingen binnen de DMK Group. Dat betekent ook dat de uitbetaling aan onze melkveehouders moet worden verbeterd en dat ze bij alle belangrijke beslissingen worden betrokken.

"Voor ons is het duidelijk dat wij het geduld van de melkveehouders in het verleden vaak op de proef hebben gesteld. Des te tevredener zijn wij, dat in 2019 belangrijke mijlpalen zijn bereikt die onze onderneming toekomstbestendig maken en daarmee voor een blijvend concurrerend inkomen voor de melkveehouders zorgen.“

Dr. Frank Claassen, CFO van de DMK Group

In de komende maanden willen wij bouwen op de successen van 2019. Daarbij zullen en moeten wij (melkveehouders, medewerkers en leidinggevenden) ons vanwege de uitdagingen door de gevolgen van het coronavirus nog meer verenigen en enerzijds samen aan het beheersen van deze wereldwijde crisis en anderzijds aan het verdere implementeren van ons Streefdoel 2030 werken. Wij geloven vast in het gemeenschapsgevoel binnen de onderneming en in het feit dat wij nog beter op de grote uitdagingen van nu kunnen reageren als iedereen er samen de schouders onder zet.

De gebeurtenissen in het afgelopen jaar laten zien, dat wij op de goede weg zijn. Want wij worden duurzamer, innovatiever en efficiënter. Kortom: steeds beter. Daarmee hebben wij een uitstekende positie om de ingeslagen weg ook in de toekomst succesvol verder te volgen.

 

Andere onderwerpen

Geïntegreerd jaarverslag 2019