Naar boven

Ons DMK

Geïntegreerd jaarverslag 2019

Onze Route 2030
Markt & trends

Samen naar de toekomst.

De zuivelmarkt wordt steeds complexer en de gevolgen van de megatrends in de maatschappij tekenen zich steeds duidelijker af. De huidige snelle veranderingen in de foodbranche en de behoefte bij consumenten aan milieuvriendelijke gemaksproducten zijn ook voor de DMK Group van essentieel belang. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben wij als grootste zuivelcoöperatie van Duitsland al in 2016 gekozen voor een uitgesproken koerswisseling..

Via Streefdoel 2030 hebben we nieuwe focusgebieden voor onze activiteiten gedefinieerd zodat we ons op de belangrijkste thema's kunnen concentreren. We richten onze blik nu nog sterker op onze consumenten en hun behoeften, want we willen een betrouwbare partner voor hen zijn. Deze omslag heeft uiteraard ook geleid tot veranderingen in onze onderneming zelf. Er werden processen geoptimaliseerd en de teams moesten opnieuw worden georiënteerd. Alleen zo konden we onze krachten bundelen en veranderingen doorvoeren waar dat nodig was.

In 2019 vonden de laatste aanpassingen binnen de business units plaats om ons optimaal te positioneren op internationaal niveau en daar nog actiever, flexibeler en innovatiever te kunnen opereren. Ook zijn er belangrijke investeringen gedaan, waaronder de aankoop van het merk Alete en de overname van DVN. In Beesten werd de nieuwe sproeitoren opgeleverd en in Strückhausen en Rusland zijn de verbouwingen en nieuwbouw van de fabrieken afgerond. Daarmee hebben we de hoekstenen voor de stabilisering van onze activiteiten gecreëerd en de weg naar de toekomst geplaveid.

De koerswijziging is niet zonder slag of stoot verlopen en we beseffen allemaal dat de afgelopen jaren veel hebben gevergd van iedereen bij DMK. Maar dankzij deze belangrijke mijlpalen kunnen we nu vrijer handelen en gezamenlijk een echte doorstart maken.

Al deze enorme en soms ingrijpende veranderingen waren niet mogelijk geweest zonder de moed, het geduld en de niet-aflatende inzet van onze melkveehouders en medewerkers. Dankzij hen hebben we alle hindernissen kunnen overwinnen en DMK weer op de juiste koers gekregen.

Daarmee hebben we eens te meer bewezen: mensen maken het verschil en niet alleen bij de communicatie met onze klanten. Ook nu tijdens de coronacrisis ervaren onze melkveehouders en medewerkers het nieuwe wij-gevoel bij de DMK Group en zetten we gezamenlijk de schouders eronder om deze situatie het hoofd te bieden. Zij zijn degenen die het succes van de onderneming werkelijk garanderen. Niet in het minst daarom hebben we het afgelopen jaar de interne reorganisatie doorgevoerd.

“Er is een grote commitment binnen het team. Voor velen van ons is DMK veel meer dan alleen een werkgever en we willen laten zien dat we DMK samen de wind in de zeilen kunnen geven. Juist in deze tijd vol uitdagingen kan ik dat niet genoeg prijzen en benadrukken.”

Ingo Müller, CEO van de DMK Group

Nieuwe bedrijfsstructuur werpt vruchten af.

Een belangrijk onderdeel van de hervorming is de reorganisatie binnen de DMK Group. Activiteiten zijn herverdeeld en processen geoptimaliseerd om onze doelmarkten beter te kunnen bedienen en sneller te kunnen inspelen op veranderingen.

Op basis van uitgebreide leadershiptests zijn leidinggevenden met grote inhoudelijke en leidinggevende competenties geselecteerd om de business units optimaal te ondersteunen en het proces te versnellen. Of de geherdefinieerde leidinggevende competenties hun vruchten afwerpen, wordt beoordeeld aan de hand van een nieuwe maatstaf: de Human Capital Index. Deze moet uitwijzen hoe goed er wordt samengewerkt binnen een afdeling, kortom: of alles op rolletjes loopt.

In 2019 ging het er in de eerste plaats om vaart te maken met de activiteiten van de afzonderlijke business units en samen belangrijke mijlpalen te halen. Ook zijn we op alle niveaus transparante communicatie blijven stimuleren. Een open cultuur met veel ruimte voor feedback moet de uitwisseling en het innovatieve potentieel binnen DMK versterken en alle medewerkers de gelegenheid bieden om zich actief in te zetten voor de onderneming.

“Het draait om waardering, ontwikkeling van medewerkers en transparant leidinggeven. Een goed plan alleen is niet meer genoeg. We moeten mensen meenemen bij de realisatie.”

Ines Krummacker, CHRO van de DMK Group

Meer kansen voor medewerkers en stagiairs.

De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers ligt ons na aan het hart bij de DMK Group. In 2019 werd een nieuw ontwikkelingsprogramma met individuele mogelijkheden voor training en coaching aangeboden om het aanwezige potentieel te stimuleren. Hierbij staat vooral menselijk gedrag centraal: het draait niet puur om het werk zelf, maar om waardering, ontwikkeling van medewerkers en transparant leidinggeven. Daarmee wil DMK het tekort aan vakspecialisten terugdringen en de medewerkers de kans bieden om hun vaardigheden en talenten te benutten en te versterken.

Werknemers naar contract Aantal (%)
Aantal totaal 6.035 89,15
Onbepaalde duur 5.380 89,15
van wie voltijds 4.669 90,72
van wie deeltijds 382 9,28
Bepaalde duur 655 10,85
Werknemers met collectieve arbeidsovereenkomsten1 5.939 98,41
Fluctuatie 472 8,82
Nieuw personeel2 720 10,75
DMK GmbH + min. 75%-dochtermaatschappijen (regio Duitsland en Nederland), peildatum 31-12-2019
1 Uitgezonderd leidinggevende werknemers
2 Zonder seizoenarbeiders

In de nieuwe bedrijfscultuur zijn ook de 18 stagerichtingen meegenomen. Of het nu commerciële functies of een stage op het gebied van voeding, techniek, ambachtelijke beroepen of logistiek betreft: de stagiairs moeten een volledig beeld van de praktijk krijgen en van meet af aan belangrijke taken binnen hun vakgebied kunnen vervullen. Daarom begonnen de stages in 2019 wederom met een kick-offevent om de nieuwe stagairs van diverse vestigingen met elkaar in contact te brengen en ervaringen en kennis te laten uitwisselen. Ook ging in 2019 het project „GROW – scholing op ooghoogte” van start. Hierbij krijgen alle stagiairs de mogelijkheid hun wensen ten aanzien van de stage te formuleren en zo hun start in het beroepsleven mee vorm te geven.

“We willen hen meteen aan het begin van hun beroepsleven laten zien dat we betrokkenheid stimuleren en iedereen aanmoedigen zich actief in te zetten.”

Ines Krummacker, CHRO van de DMK Group

Open dialoog met de melkveehouders.

Met circa 6.000 melkproducenten en 7,1 miljard kg verwerkte rauwe melk behoort de DMK Group tot de grootste zuivelcoöperaties van Europa. Daarbij kan de onderneming terugblikken op ruim 200 jaar aan coöperatieve traditie die van meet af aan werd bepaald door een sterk wij-gevoel.

De coöperatieve spirit bepaalt de identiteit die ten grondslag ligt aan de manier waarop wij opereren, vooral in tijden van verandering. Daarom is de dialoog met onze melkveehouders ook zo belangrijk. Deze moet niet alleen intensiever worden, maar vooral ook opener. De bedrijfsleiding heeft daarom tijdens de tien regionale ledenvergaderingen in het voorjaar van 2019 de actuele stand van zaken rond de reorganisatie van de DMK Group gepresenteerd. Hierbij was ook gelegenheid voor een open discussie met de aanwezigen over de resultaten. Ook onderwerpen als het melkgeld en de ontwikkeling van de melkhoeveelheid kwamen hierbij aan bod.

In het najaar van 2019 volgden ontmoetingen met regionale besturen, leden van de raad van toezicht en regionale afgevaardigden tijdens in totaal 70 districtsbijeenkomsten. Ook hier vonden levendige discussies plaats over de actuele ontwikkelingen binnen de zuivelindustrie. De meningen van de melkveehouders leverden belangrijke input op voor de toekomst van DMK.

1 Zonder melkproducenten van coöperatieleden en dochtermaatschappijen
2 Aanduiding in 1.000 kg

Een overzicht van het commissiewerk.

De afgelopen jaren hebben verschillende commissies van DMK zich beziggehouden met allerlei thema's. Dit zijn de belangrijkste punten:

Ledenvergadering

 • Vijf regionale voorbereidende vergaderingen van de vertegenwoordigers van 3 tot 11 juni 2019
 • Ledenvergadering op 19 juni 2019 met besluiten over de jaarrekening en balans, uitgebreide discussie over de opzet van de GmbH
 • Vier brieven van vertegenwoordigers na de vergaderingen van de adviescommissie ter info over de belangrijkste thema's voor de vertegenwoordigers

Directie

 • 18 vergaderingen
 • 3 gezamenlijke vergaderingen met de raad van toezicht van de eG (werkgeverskant) over de verdere ontwikkeling van het nieuwe Milkmaster-programma vanaf 2020. Onderwerpen: verloop onder de leden vanwege opzeggingen en daardoor dreigend verlies aan melkaanbod bij de eG en GmbH, ontwikkeling van de melkprijs, prestatieverbetering bij DMK GmbH, werving van nieuwe leden, communicatie aan de leden en vertegenwoordigers, nieuwe opzet van het reglement voor melklevering per 1 januari 2020

Raad van toezicht

 • 6 vergaderingen
 • Gezamenlijke vergaderingen met de directie over de verdere ontwikkeling van het nieuwe Milkmaster-programma vanaf 2020
 • De raad van toezicht heeft Franz-Josef Krechtmann en Thomas Stürtz benoemd in het bestuur van Deutsches Milchkontor eG.
 • Controleopdrachten uit de commissies van de raad van toezicht zijn uitgevoerd
 • Punten: kritische en intensieve discussie over de nieuwe opzet van de DMK Group, met name over de sluiting van fabrieken en loonwerkovereenkomsten, nieuw reglement voor de melklevering en het Milkmaster-programma per 1 januari 2020

Adviescommissie

 • 4 vergaderingen inclusief tweedaagse besloten vergadering
 • De termijn van de bestuursleden Franz-Josef Krechtmann en Thomas Stürtz liep af met de vergadering van vertegenwoordigers in 2019. Beiden stelden zich opnieuw verkiesbaar. De leden van de adviescommissie stemden voor het aanblijven van Franz-Josef Krechtmann en Thomas Stürtz.
 • Intensieve discussie over de nieuwe opzet van de DMK Group
 • Intensieve discussie en besluiten over de nieuwe versie van het reglement voor de melklevering en het Milkmaster-programma per 1 januari 2020, verbetering van de prestaties van DMK GmbH

Bij een sterk wij-gevoel hoort ook uniforme en transparante communicatie met iedereen. Daarom hebben we de toegang tot informatie vereenvoudigd en het afgelopen jaar het een en ander gewijzigd rond “Milchwelt”. In plaats van de aparte publicaties “Inside DMK” voor medewerkers en “Milchwelt” voor de melkveehouders is er nu een gezamenlijke “Milchwelt” die sinds maart 2019 in zowel een gedrukte als een digitale versie uitkomt. In de maandelijkse “Milchwelt kompakt” staat actuele informatie over de markt. Onze melkveehouders ontvangen bij de “DMK Milchpreisinfo” bovendien elke vier weken nieuwe prognoses voor de melkmarkt voor de volgende maand en kunnen via het nieuwe onlineportaal “myMilk” ook rechtstreeks contact opnemen met de DMK Group en zich laten informeren over actuele onderwerpen.

Groot commitment bij jonge melkproducenten.

Al sinds 2001 organiseren jonge melkveehouders zich in de AKJM (Arbeitskreis Junger Milcherzeuger). De werkgroep telt 67 melkveehouders in de leeftijd van 18 tot 30 jaar en heeft zich ook het afgelopen jaar intensief beziggehouden met de ontwikkelingen op de markt en ideeën en voorstellen ingediend bij DMK. Tijdens een studiereis in januari 2019 hebben de onbezoldigde leden ervaringen uitgewisseld met collega's in Frankrijk en gesproken met het Deutsche Raiffeisenverband e.V. (DRV) en met afgevaardigden voor landbouw in het Europees Parlement. De DMK Group ondersteunde de activiteiten van de werkgroep via uitgebreide informatie over de onderneming, de coöperatie en belangrijke ontwikkelingen.

"De AKJM is een belangrijk regionaal orgaan en de leden vormen dan ook een centrale verbinding tussen de jonge melkveehouders, onbezoldigde functies en het bedrijf."

Heinz Korte, voorzitter van de raad van toezicht van de DMK Group

Niet-aflatende inzet voor de regio.

Met ruim 20 vestigingen wereldwijd en circa 6.000 melkveebedrijven speelt de DMK Group een belangrijke rol in meestal landelijke regio's. Vooral de melkveehouders zijn naast hun dagelijkse werkzaamheden zeer bepalend voor hun gemeente en met hun inzet versterken ze de landbouw in hun regio.

Dankzij zelfevaluatie op vrijwillige basis in het kader van het Milkmaster-programma kunnen de bijzondere prestaties van de melkveehouders uitstekend in kaart worden gebracht. Zo zijn er via circa 30% van alle DMK-bedrijven stagairs en studenten werkzaam in de landbouw. Bovendien is circa 40% als vrijwilliger betrokken bij beroeps- en andere organisaties in de branche. Bij 40% van de bedrijven kunnen bezoekers terecht voor een kijkje bij de dagelijkse werkzaamheden. In 2019 maakten circa 240.000 bezoekers gebruik van de open dag georganiseerd door agrarische verenigingen van de deelstaten om te komen kijken en zich een beeld te vormen van de activiteiten van melkproducenten.

Bescherming tegen fluctuerende melkprijzen.

Om een gedifferentieerd prijsniveau te kunnen waarborgen en rekening te kunnen houden met de situatie van elk melkveebedrijf afzonderlijk heeft DMK in 2019 onder meer een pilootproject gestart met een op de beurs gebaseerd model met vaste prijzen. Hierbij werden aan de melkveehouders vrijwillige vaste prijzen voor de komende maanden aangeboden om eventuele liquiditeitsrisico's te beperken. Na de afronding van de testfase in 2020 gaat DMK tweemaal per maand een vaste prijs aanbieden die wordt afgeleid van de noteringen voor boter en melkpoeder op de EEX Leipzig. Hiermee kunnen melkveehouders voor 12 maanden een basisprijs veiligstellen voor een zelf te bepalen melkvolume.

Wijzigingen in het Milkmaster-programma.

Het Milkmaster-programma is een belangrijk instrument om de duurzaamheid in de landbouw te ondersteunen. Aan de hand van relevante data uit voorgaande jaren zijn er wijzingen in aangebracht om het programma te vereenvoudigen.

De grootste aanpassing in het verslagjaar betreft de nieuwe berekening van de Milkmaster-bonus. Met deze bonusuitkering beloont DMK de inzet van melkveehouders op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid in het eigen bedrijf. Met ingang van 2020 wordt deze individueler en daarmee eerlijker berekend. Daarvoor zijn zowel de bonuscriteria als de hoogte van het bedrag per kilo rauwe melk aangepast. Meer informatie hierover vindt u hier.

Lancering van het nieuwe platform “myMilk”.

In het kader van de aanpassingen van het Milkmaster-programma werd in 2019 ook “myMilk” ontwikkeld, een nieuwe onlinetoepassing. Het platform moet het gebruik van het Milkmaster-programma vereenvoudigen en vormt een belangrijke interface tussen de DMK Group en de melkveehouders.

Het platform is eenvoudig in het gebruik en kan individueel worden ingesteld. Zo houden de gebruikers een goed overzicht van al hun relevante data. Ook is het platform geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, dus de gegevens blijven altijd binnen handbereik. Belangrijke functies van de voorganger “Webmelker” zijn geïntegreerd in myMilk en worden op termijn aangevuld met extra features.

We zijn ervan overtuigd dat we met dit moderne platform prima zijn voorbereid voor de toekomst. Juist nu in het coronatijdperk blijken de voordelen: onze melkveehouders kunnen te allen tijde de actuele ontwikkelingen bekijken. Verdere digitalisering was een belangrijke stap om concurrerend te blijven.

 

Het aantal melkproducenten in de coöperatie.

Door het teruglopende ledental in voorgaande jaren heeft DMK eG begin 2019 circa 1 miljard kg rauwe melk verloren. Maar dankzij de duidelijke koers die we hebben ingezet, is de trend inmiddels weer positief. Meer melkveehouders blijken geïnteresseerd in toetreding tot de coöperatie en willen samen met ons de toekomst tegemoet treden.

Business unit Baby

In 2019 werd de business unit Baby opnieuw gepositioneerd. Hierbij werd ook de corebusiness aangescherpt. Met de aankoop van het merk Alete heeft DMK zijn portfolio uitgebreid. Binnenkort wordt er een moderne marktpresentatie gelanceerd en zal het assortiment grondig worden herzien zodat het een relevante aanvulling vormt op het overige aanbod.

Behalve de versterking van Humana en de private-labelactiviteiten is ook gewerkt aan een efficiëntere logistiek en uitbreiding van strategische partnerschappen. Ook zijn er belangrijke investeringen gedaan om te kunnen profiteren van het enorme groeipotentieel van dit marktsegment, zoals de nieuwbouw van de fabriek in Strückhausen

De ultramoderne fabriek kon afgelopen jaar worden geopend. Sinds maart 2019 wordt hier in hartje Wesermarsch hoogwaardige babyvoeding in poedervorm geproduceerd die recht doet aan de innovatiemissie van het merk Humana. De modernste installaties en geïntensiveerde hygiënemaatregelen beantwoorden aan de hoogste normen van het productieproces. Daarnaast wordt in Strückhausen een nieuwe verpakking geproduceerd waarmee het bereiden van de babyvoeding nog makkelijker en hygiënischer wordt voor de ouders.

 

“In specifieke segmenten willen we de toonaangevende leverancier worden van babyvoeding. Daarom integreren we Alete en Milasan in de gezamenlijke merkarchitectuur om ons assortiment nog gerichter te positioneren.”

Ingo Müller, CEO van de DMK Group

Maar ook buiten Duitsland ligt de babyvoeding van DMK op een succesvolle koers. Traditiemerk Humana behoort ondertussen wereldwijd op 50 markten tot de gevestigde merken en geniet het vertrouwen van talloze ouders. Dat blijkt ook uit de cijfers: in 2019 zijn er duidelijke omzetstijgingen geboekt met Humana.

Het merk Humana is sinds 2019 voor het eerst te zien in een virtualrealityfilm die een gedetailleerde inkijk biedt in het productieproces. Daarmee onderstreept Humana het vertrouwen van vele ouders in het merk. De video verscheen op populaire platforms, zoals Instagram, Facebook en YouTube.

Daarnaast zijn de private-labelactiviteiten rond babyvoeding uitgebreid om extra toegevoegde waarde te creëren. Met ingang van januari 2020 opereren Sunval en de German Baby Food GmbH samen onder de naam „Sunval Baby Food GmbH”. In Mannheim is een nieuw kantoor geopend om de expertise van de twee bedrijven te bundelen. Vanuit dit kantoor zullen in de toekomst sales, management en logistiek gezamenlijk worden aangestuurd.

Business unit Brand

De BU Brand wordt verder uitgebouwd als omzetpijler binnen de DMK Group. Op lange termijn moet deze niet alleen in Duitsland maar ook op specifieke markten in heel Europa succesvol gaan opereren.

Om dat mogelijk te maken, is er het afgelopen jaar aan twee belangrijke factoren gesleuteld. De merkcommunicatie werd sterker op de consument gericht zodat deze zich beter met de merken kan identificeren en ze ook op de populaire sociale media tegenkomt. Vooral het merk MILRAM heeft op deze manier zijn imago als “Noord-Duits origineel” versterkt. Het regionale effect blijkt bij de marktintroductie van de nieuwe Moin-Drinks in de nieuwe reclamecampagne, maar ook in het populaire kaasassortiment met zijn grote verscheidenheid. De afzet van het kaasassortiment is dankzij de nieuwe merkpresentatie de afgelopen vijf jaar ruim verdrievoudigd. Daarom moet het Noord-Duitse imago van het merk in de toekomst verder worden versterkt.

“We willen van een kleine maar winstgevende business unit uitgroeien tot een belangrijke omzetpijler van DMK. Daarvoor gaan we zelf innovatieve producten ontwikkelen en op de markt brengen.”

Matthias Rensch, COO van de Business Unit Brand

De BU heeft onder meer innovatieve producten ontwikkeld die uitdrukkelijk zijn afgestemd op de behoeften van de consumenten en daarmee inspelen op de concrete vraag van de markt. Met MILRAM Kalder Kaffee hebben we een echt succesproduct op de markt gebracht dat overtuigt met natuurlijke ingrediënten en gebruiksgemak. Dankzij de lactosevrije melk is het drankje lekker zoet zonder toegevoegde suikers. Dankzij de cold-brew-koffie is het een smakelijke opkikker.

Ook de bezoekers van het Hurricane Festival hebben dat vorig jaar kunnen vaststellen. Het was de allereerste keer dat het merk met een eigen proefstand aanwezig was en een enthousiaste jonge doelgroep kon overtuigen met de smaak en het effect van MILRAM Kalder Kaffee.

Dit portfolio blijven we in de toekomst verder optimaliseren om te zorgen dat het aantrekkelijk en relevant blijft voor de consument. Vast onderdeel van deze aanpak wordt ook de optimalisering van de recepturen met o.a. minder suiker.

Maar ook buiten de levensmiddelendetailhandel boekt MILRAM veel succes. Ook extern is de BU Brand namelijk zeer succesvol en heeft zij haar positie als aanbieder van een compleet assortiment en als competente partner voor handel en consument verder uitgebouwd. Naast de eigen en handelsmerken voor de groothandel biedt de BU Brand innovatieve product- en serviceconcepten onder de vlag van MILRAM Food-Service. Zo wist het merk ook het afgelopen jaar opnieuw zijn voorsprong op de concurrentie te vergroten en uit te groeien tot marktleider.

Het geheim achter het succes is de integrale marktbenadering van handel, verbruikers en mobiele consumenten. Zo ligt de focus enerzijds op koks in klassieke grootkeukens, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, kantines en mensa. Anderzijds is de Food-Service zich met moderne gemaksproducten gaan richten op klanten van bakkerijen, tankstations en to-go-shops. Het Food-Service-team werkt hierbij nauw samen met DMK-experts op het gebied van retail en innovatiemanagement. Actuele trends en nieuwe concepten voor de klassieke gastronomie worden besproken met de teams van koks en foodexperts en vinden in de vorm van conceptoplossingen hun weg naar de keuken.

Business unit Industry

Als marktgerichte aanbieder van oplossingen ontwikkelt de BU Industry niet alleen producten op basis van wei en melk die via de internationale markt verder worden verwerkt, maar ondersteunt zij haar klanten ook actief bij de verwerking ervan in uiteenlopende toepassingen. Dankzij deze samenwerking wist de BU ook in 2019 samen met haar partners diverse successen te boeken. Vooral de vraag naar proteïneproducten, kaas, gezoete gecondenseerde melk en algemene levensmiddelen afgestemd op de Aziatische markt bleek groot.

Om nog gerichter te kunnen inspelen op de eisen en wensen van de klant werd in 2019 onder andere de ontwikkeling van innovatieve eiwitproducten geïntensiveerd. Ook werd ingezet op uitbreiding van de praktische expertise met het oog op rendabelere zuivelproducten met toegevoegde waarde. Daarbij werd ook de ontwikkeling van gespecialiseerde producten op zuivelbasis verder opgeschaald. Hiermee wil DMK zich als toonaangevende aanbieder manifesteren in dit marktsegment.

Daarnaast heeft de BU Industry in 2019 een nieuwe rol aangenomen door loonwerkmodellen uit te rollen. Dankzij deze maatregel kon het wegvallen van circa 1 miljard kilogram melk met succes worden gecompenseerd. Het onderliggende principe is eenvoudig: de partners leveren de melk of plantaardige grondstoffen aan de desbetreffende DMK-fabriek die er vervolgens de gewenste producten mee produceert. De loonwerkpartner ontvangt zijn product bewerkt terug en brengt het in eigen beheer op de markt. Zo worden de middelen efficiënter ingezet en wordt de productie goedkoper.

Behalve het geoptimaliseerde productportfolio en de invoering van het loonwerkmodel werd in 2019 ook de overname van DV Nutrition (DVN), gevestigd in het Nederlandse Hoogeveen, een feit. De joint venture die sinds 2004 weiproteïne en op lactose gebaseerde ingrediënten produceert, ging vervolgens per 1 januari 2020 volledig over naar de DMK Group. Momenteel worden de activiteiten van DVN overgeheveld naar dochtermaatschappij wheyco. Met deze overname werd de DMK Group in een klap 's werelds grootste aanbieder van weiderivaten.

Het besluit tot deze belangrijke investering in de overname van DVN is genomen in het kader van het Streefdoel 2030. De weiderivaten vormen de komende jaren dan ook een belangrijk groeisegment voor de infrastructuur van de fabrieken, voor onderzoek en ontwikkeling en voor marketing en sales. Ook de productie en verkoop van functionele ingrediënten voor de levensmiddelenindustrie bij DMK-dochter DP Supply werden versterkt in 2019. De belangrijkste mijlpaal was de ingebruikname van een nieuwe sproeitoren in de eigen drogerij in de vestiging van Beesten. Dit moet de komende jaren resulteren in een voortdurende toename van de internationale export van DP Supply. Met Norlac heeft de DMK Group haar positie als Duitse marktleider op het gebied van melkvervangers voor kalveren verder versterkt en het doel is deze in de toekomst verder uit te bouwen.

 

Business Unit International

Ook buiten de Europese thuismarkt hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, zoals de bouw van de nieuwe fabriek in Rusland. Een tweede zuivelfabriek moet in de toekomst helpen ter plaatse te voldoen aan de groeiende vraag naar kaas- en zuivelproducten

Vanaf eind 2020 zullen daarom in het Russische Bobrov (600 km ten zuiden van Moskou) verschillende kaasspecialiteiten worden geproduceerd die zijn afgestemd op de specifieke vraag van de Russische markt. Het betreft Tilsiter, Goud, Goya en Maasdammer, maar ook brood-, cilinder- en bolvormige kazen. Ook zullen er experimentele soorten worden geproduceerd, zoals kaas met wasabi en pesto.

De lancering van het merk Oldenburger Professional maakte deel uit van de nieuwe communicatiecampagne voor de internationale food-service-markt. Op de website staan speciaal voor koks door koks ontwikkelde recepten uit verschillende culturen. Ook een Q&A over producten, trends en ingrediënten ontbreekt niet. Verder wordt het brede portfolio van Oldenburger gepresenteerd.

Voor Uniekaas stond het jaar 2019 in het teken van de herlancering. De presentatie van het traditionele Nederlandse merk is gemoderniseerd en het productportfolio is uitgebreid met innovatieve kaasproducten. Het vormde de afronding van alle voorbereidingen voor de overheveling van het merk naar de BU Brand in 2020.

Business Unit Ice Cream

Ook bij de Business Unit Ice Cream is er het afgelopen jaar het een en ander gewijzigd ter voorbereiding op de toekomst. Het draaide hierbij niet alleen om de optimalisering van de eigen merken en de ontwikkeling van nieuwe en innovatieve productoplossingen maar vooral ook om samenwerkingsprojecten. Met partners als Bahlsen en Baileys werden nieuwe ijsproducten ontwikkeld, die overtuigen met zowel smaak als een milieuvriendelijk verpakkingsconcept.

Maar ook de productie moet nog verder worden geoptimaliseerd. In 2019 werden voorbereidingen getroffen voor de verkoop van de vestiging van Waldfeucht-Haaren. Deze zal inclusief de circa 200 medewerkers per 31 december 2020 overgaan naar Schwarz Produktion. De beslissing is vooral ingegeven door strategische overwegingen. Doel van de verkoop is de stroomlijning van het productienetwerk, waarbij de focus wordt verlegd naar de vestigingen van Everswinkel en Prenzlau.

“We gaan ons meer richten op onze eigen merken en licentiemerken, maar blijven onze partners trouw bijstaan met onze kwaliteiten als marktleider op het gebied van innovatie en kwaliteit. Dit draagt bij tot onze positionering waardoor we nog gerichter kunnen inspelen op veranderingen op de markt.”

Marcus-Dominic Hauck, COO van BU Ice Cream

Business Unit Private Label

De Business Unit Private Label ondersteunt onze handelspartners bij de ontwikkeling en productie van nieuwe producten en speelt daarbij concreet in op hun individuele eisen. De partner wordt desgewenst begeleid van het eerste idee tot het verpakkingsconcept en de geslaagde introductie op de markt.

De voordelen voor de partners spreken voor zich: ze kunnen profiteren van de gebundelde expertise van DMK en ontvangen individuele oplossingen op maat voor hun handelsmerken. Wij lichten hun integrale productieprocessen door en geven een 360o-perspectief op assortimenten, trends en consumentengedrag ter voorbereiding op de markt van de toekomst.

Vooral de eisen van de consument zijn de afgelopen jaren steeds hoger geworden en dat blijkt ook uit hun koopgedrag. Ook bij de premiummerken is er steeds meer vraag naar nieuwe verpakkingen en trendproducten. Daarbij komt nog dat de Europese markten naar elkaar toegroeien, waardoor de wensen van klanten steeds vaker grensoverschrijdend moeten worden bekeken. Dit toekomstperspectief is belangrijk omdat zuivelproducten en kaas het op twee na grootste segment vormen van de totale markt. Veel van onze klanten vertrouwen dan ook op de expertise van DMK voor hun succes in Europa.

De business unit Private Label werkt momenteel samen met alle grote handelaren in Duitsland. Circa 1500 medewerkers in zeven fabrieken zetten alles op alles om iedere dag stipt op tijd 800 producten te leveren. Bij Private Label bieden we overigens meer dan alleen producten. Aangezien we beschikken over een grondige marktkennis van de handel en onze consumenten kunnen we onze partners ondersteunen met onze 360o-benadering van sales en service. En daarmee is deze business unit exemplarisch voor de hervorming bij de gehele DMK Group: van aanbieder van alleen producten naar een competente partner die weet hoe bedrijfscategorieën zoals bijv. kaas en zuivelproducten verder kunnen worden ontwikkeld qua potentieel en toegevoegde waarde.

“Samen met de handel willen we onze activiteiten verbeteren en onze consumenten verrassen. We overtuigen onze handelspartners met onze betrouwbaarheid en kwaliteit en ons ondernemerschap. Dat is de basis voor duurzaam succes.”

Thorsten Rodehüser, COO van de BU Private Label

Toegevoegde waarde bij inkoop en sales.

Om ons Streefdoel 2030 te realiseren moet onze bedrijfsstructuur op alle niveaus worden vereenvoudigd. Zo worden we niet alleen flexibeler op een markt die wordt gekenmerkt door vele kortstondige trends. Intensievere samenwerking tussen alle afdelingen levert nuttige synergieën op die bijdragen aan een verhoging van de toegevoegde waarde.

Een belangrijke stap in dit opzicht vormde het project Corporate Procurement voor de centrale en overkoepelende aansturing van de inkoop dat al in 2018 werd geïntroduceerd en aflopen jaar kon worden afgerond. Ook werden de productieprocessen doorgelicht en geoptimaliseerd. In 2019 werd onder andere de nieuwe S&OP (Sales & Operation Planning) geïmplementeerd. S&OP omvat alle relevante stappen in het proces van de afzetplanning tot de concrete productie.

Doel van de nieuwe planningstool is de klanttevredenheid duurzaam te vergroten via een nog nauwkeurigere salesplanning. Hiervoor worden de behoeften van klanten geanalyseerd in nauwe samenwerking met de desbetreffende business units. Dit wordt vertaald in een plan van aanpak met de exacte behoefte aan grondstoffen, voorraden en capaciteit in de fabrieken. Mogelijke lacunes in het productieproces worden ingevuld zodat we optimaal kunnen voldoen aan de vraag.

Voortgang op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.

Door de snelle veranderingen op de zuivelmarkt ontstaat er vraag naar nieuwe producten die beantwoorden aan de behoefte van de consument aan meer duurzaamheid en gemak. Daarvoor zijn frisse ideeën nodig voor producten, productieprocessen en verpakkingen die voldoen aan de hoge eisen van deze tijd.

Het Center of Expertise (CoE) voor onderzoek en ontwikkeling speelt hierbij een belangrijke centrale rol. Het combineert alle wezenlijke activiteiten in het innovatieproces zodat kennis snel en eenvoudig kan worden uitgewisseld tussen de afdelingen. Dat levert belangrijke synergieën op die bijdragen aan de innovatieve slagkracht van de onderneming.

In 2019 concentreerde het team zich vooral op belangrijke optimaliseringsprojecten ter verbetering van de efficiëntie en kwaliteit met het accent op de ontwikkeling van innovatieve producten. Hierbij was een bijzondere rol weggelegd voor de Milk Innovation Centers in Zeven en Edewecht. Daar onderzochten ontwikkelaars en technologen nieuwe producten, productieprocessen en verpakkingsmethodes, waarbij ze konden terugvallen op de enorme bundeling aan knowhow van de business units van de DMK Group. Ook controleerde het CoE of de benodigde infrastructuur aanwezig was en de dagelijkse operationele gang van zaken gewaarborgd bleef.

In 2019 werden in totaal 13 octrooien voor productieprocessen voor kaas, industriële boter, weiproteïneconcentraten, kwarkbasismassa, zure wei met een verlaagd lactosegehalte en de zuivering van afvalwater in de zuivelindustrie gepubliceerd.

*Uit het technologische domein

Ook bij Onderzoek & Ontwikkeling stond duurzaamheid centraal in 2019. Zo werd het  project OCEAN opgestart dat onder andere draait om terugdringing en hergebruik van kunststoffen. Behalve onze partners uit de levensmiddelendetailhandel waren ook de business units Brand, International en Industry betrokken bij het project. Met vereende krachten werden alle mogelijkheden onderzocht om milieuvriendelijkere alternatieven voor kunststoffen te vinden. Hierbij werd ook gekeken naar verpakkingsconcepten zonder kunststoffen. Op deze manier moet de hoeveelheid plastics die aan de producten van DMK te pas komen duurzaam worden teruggedrongen.

Naast dit alles werd het “Intellidate”-project opgestart waarbij het gaat om intelligente houdbaarheidsdata voor verpakkingen. Het doel is in de toekomst gegevens over de concrete opslag te registreren om een exactere houdbaarheidsdatum voor de geproduceerde levensmiddelen vast te stellen. Het doel: reductie van de hoeveelheid onnodig afgevoerde levensmiddelen vanwege het verstrijken van de minimale houdbaarheidsdatum op de verpakking. Al in 2020 moet er een test onder realistische marktomstandigheden plaatsvinden.

 

Optimaliseringen bij de bescherming van de veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Natuurlijk zijn de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers onze hoogste prioriteit. Daarom is er al in 2017 een plan uitgewerkt ter verbetering van de arbeidsveiligheid om het aantal ongevallen duurzaam terug te dringen.

In eerdere jaren is onderzoek gedaan naar potentiële risico's op het gebied van struikelen, uitglijden en vallen en de omgang met machines en hulpmiddelen in DMK-vestigingen. In 2019 lag het accent van het onderzoek op mogelijke ongevallen door hete damp en gevaarlijke stoffen.