Naar boven

15.04.2021

Kweekvijver voor de bestuurlijke organen

Dankzij de jongerencommissie krijgt melkveehouder Christoph Prüser meer gevoel bij de zuivelwereld.

DE JONGERENCOMMISSIE – De Toekomst Ven De Coöperatie

Het stimuleren van nieuwe leden krijgt bij DMK hoge prioriteit, want de toekomst van de coöperatie ligt uiteindelijk in handen van de leden. Binnen deze overtuiging werd de Arbeitskreis Junger Milcherzeuger (AKJM Jongerencommissie) opgericht, waartoe jonge leden tot de leeftijd van 30 jaar kunnen toetreden. De AKJM is geen officieel orgaan van de coöperatie, maar bereidt de leden eerder voor op de latere uitoefening van een bestuurlijke functie binnen de coöperatie en laat zo een continue frisse wind door de bestuurlijke organen waaien.


De leden van de jongerencommissie krijgen achtergronden andere informatie over de ontwikkeling van DMK, alsook over de zuivelmarkt en het landbouwbeleid. Ze worden over de werkzaamheden van de coöperatieve organen geïnformeerd en krijgen verdere vorming in zowel vakgerelateerde als persoonlijke onderwerpen via cursussen die ze kunnen volgen en bijeenkomsten die ze kunnen bijwonen. Maar zowel de constructieve begeleiding bij bedrijfsthema’s als het meewerken aan toekomstthema’s staan daarbij evenzeer in de focus.


De momenteel 72 leden van de jongerencommissie van DMK komen doorgaans drietot viermaal per jaar bijeen, wat op dit ogenblik uiteraard vooral virtueel gebeurt. Tijdens deze zittingen worden door interne en externe sprekers voordrachten gegeven over thema’s m.b.t. de zuivelmarkt, maar er worden ook bezoeken aan DMKvestigingen of discussiegesprekken over actuele onderwerpen uit de landbouwpraktijk georganiseerd. Eenmaal per jaar maken de leden samen een excursie naar plaatsen die te maken hebben met de zuivelmarkt en nieuwe ontwikkelingen in de sector. Zo werd er al een trip naar Brussel georganiseerd, waar een zuivelbedrijf werd bezocht en een ontmoeting met de landbouwministers van het Europees Parlement plaatsvond.


Eind vorig jaar vond zoals gepland opnieuw de benoeming van de jongerencommissieleden plaats. Ook de 25jarige Christoph Prüser, die samen met zijn ouders het familiebedrijf in Scheeßel (Nedersaksen) runt, trad als nieuw lid toe tot de commissie. “Voor mij is het belangrijk dat ik meer voeling krijg met de zuivelwereld en de interactie tussen de operationele activiteiten en de ontwikkelingen op de markt beter kan inschatten. Bovendien ben ik blij met de mogelijkheid om in mijn eigen regio een netwerk te kunnen uitbouwen en van de ervaringen van andere jonge collega’s in de sector te kunnen pro¢teren. Ik zal me in de toekomst dan ook graag inzetten voor de commissie,” vertelt Christoph Prüser als toelichting bij zijn motivatie om lid te worden van de jongerencommissie.

Christoph Prüser, op zijn boerderij in het Nedersaksische Scheeßel.

Betrokkenheid volgens de coöperatie

Waarvoor staat een bestuurlijke functie bij DMK?

Zonder hen gebeurt er niets: de personen die naast hun werk op de boerderij ook een bestuurlijke functie bij DMK bekleden. Als adviseur, als vertegenwoordiger, als lid van de raad van commissarissen of als bestuurder: in deze commissies engageren zich leden van de coöperatie die zo onder andere een belangrijke schakel vormen tussen de onderneming en de leden. Meer dan 300 collega’s bekleden momenteel een bestuurlijke functie in de coöperatie en de onderneming.


Democratie vereist betrokkenheid

In een democratie worden volksvertegenwoordigers – in Duitsland z zijn dat de afgevaardigden in de Bondsdag – verkozen voor het parlement, waar de algemene voorwaarden voor de staat worden bepaald. Bij DMK gaat dit ook ongeveer zo. De 242 leden van de ledenraad (Vertreterversammlung) vormen het hoogste beslissingsorgaan van de coöperatie. Iedere lid van de ledenraad vertegenwoordigt 25 leden. De DMKafgevaardigden verkiezen de raad van commissarissen (Aufsichtsrat), nemen beslissingen bij wijzigingen van de statuten, stellen de jaarrekening op en beslissen over de bestemming van de winst over het boekjaar. Eind vorig jaar vonden zoals gepland de verkiezingen voor de ledenraad plaats.

De adviesraad van de coöperatie (Beirat) bestaat uit de 66 leden die in de respectieve kiesdistricten verkozen worden en hun ambt gedurende 5 jaar bekleden. In de adviesraad wordt voor alle belangrijke strategische beslissingen van de DMK Group en de coöperatie advies en toelichting gegeven. Daarnaast bevordert de adviesraad de informatieuitwisseling tussen de leden en de organen, en heeft deze raad het recht om leden voor te dragen bij verkiezingen voor het bestuur en de raad van commissarissen. De adviesraad komt doorgaans viermaal per jaar bijeen.


Samenstelling van de raad van commissarissen en het bestuur

Een ander belangrijk orgaan is de raad van commissarissen. Deze telt in totaal 12 leden: zes vertegenwoordigers van de werknemers en zes vertegenwoordigers van de werkgever. Zij zijn telkens verkozen voor vijf jaar. De raad van commissarissen stelt het bestuur van de coöperatie aan en houdt toezicht op hun activiteiten. In de onderneming controleert en begeleidt de raad van commissarissen de activiteiten van het management.

De 8 leden van het bestuur van de coöperatie worden doorgaans voor ca. 5 jaar benoemd. Zij staan in voor de dagelijkse gang van zaken en leiden de coöperatie op hun eigen verantwoordelijkheid. De personen die bestuurlijke functie bij DMK bekleden, verzekeren de zelfbeschikking als coöperatieve zuivelonderneming. In dit opzicht kan de vrijwillige invulling van een bestuurlijke functie voor de coöperatie nooit hoog genoeg worden ingeschat.

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van bedrijven & coöperaties