Naar boven

17.12.2020

Fixed Price

Een model voor het vastzetten van de melkprijs voor meer zekerheid in de planning

Sinds 2007 is de volatiliteit van de prijzen voor rauwe melk in Europa aanzienlijk gestegen. Er is sprake van extreme markschommelingen, die ook in de toekomst wel zullen aanhouden, waardoor de marktontwikkelingen moeilijk te voorspellen blijven. Deze ontwikkelingen in de melkmarkt zorgen voor liquiditeitsrisico’s bij de melkveehouders, die zowel een risicobeperking als meer voorspelbaarheid en een liquiditeitsgarantie voor hun bedrijf wensen. Precies daar komt Fixed Price, het nieuwe vaste-prijsmodel van DMK in beeld, dat een belangrijke bouwsteen vormt voor de verdere ontwikkeling van de ledenbinding. Daarbij staat de coöperatieve stimuleringsgedachte centraal.

 

Het thema melkprijsafdekking werd de afgelopen maanden sterk gepusht door de leden van de coöperatie, voor wie het steeds belangrijker wordt om zelf de verantwoordelijkheid voor hun leveringsrelaties over te nemen, deze zelfstandig verder te ontwikkelen en daardoor een betere planbaarheid in hun bedrijven te realiseren. De aanzet tot het project werd gegeven door de bestuurlijke organen van DMK: “In tijden van sterk ˆuctuerende markten hebben we als melkveelhouders alternatieve prijsmodellen nodig. Fixed Price is een grote kans voor de melkveehouders en daarmee voor de zuivelindustrie als geheel”, aldus Thomas Stürtz, voorzitter van het bestuur van Deutsches Milchkontor eG. De afdekkingsgedachte voor lage-prijsperiodes, zoals dit jaar als gevolg van de coronapandemie, staat daarbij op de voorgrond.

Modern prijsmodel met eenvoudige toepassing

De koers hiervoor werd al vroeg uitgezet; zo heeft de afdeling Coöperatieve zaken de afgelopen twee jaar intensief gewerkt aan een innovatief model voor het afdekken van de vaste Een model voor het vastzetten van de melkprijs voor meer zekerheid in de planning Het beursgebaseerde fixed-pricemodel: prijs. Daarbij werd speciale aandacht besteed aan de ontwikkeling van een solide model voor vaste prijsafdekking. Alle inspanningen waren erop gericht de melkveehouders een model te bieden dat een verstrekkend thema met complexe processen terugbrengt tot de essentie, zodat de melkveehouders het probleemloos kunnen toepassen.

 

Het resultaat: een modern prijsmodel dat eenvoudig te gebruiken is, maar betrouwbaar en rechtsgeldig voldoet aan de uitgebreide eisen op het gebied van bijvoorbeeld verbintenissenrecht, IT-processen, accounting, maar ook risico- en liquiditeitsmanagement. Deelname aan het model is vrijwillig en de DMK-basisprijs komt niet in het geding, ongeacht of een melkveehouder al dan niet gebruikmaakt van de afdekking. Mirko Wätjen, projectleider van DMK Fixed Price, vat het als volgt samen: “Er waren weinig voorbeelden waarop we bij de ontwikkeling van Fixed Price konden teruggrijpen, omdat hiermee binnen de branche nog nauwelijks ervaring is opgedaan. Daarom hielden we eerst een pilotfase met 26 bedrijven, waarin we het model gedurende een langere periode grondig in de dagelijkse praktijk hebben laten testen door de deelnemende melkveehouders. Daarbij werd gekeken welke processen goed liepen en waar aanpassingen nodig waren. We hebben hier veel van geleerd en de noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd.”

 

Al in oktober 2019 vond de eerste handelstermijn van de pilotgroep plaats. Sindsdien hebben we het model verder geoptimaliseerd en er vaart achter gezet, zodat het uiteindelijk in september 2020 beschikbaar kon worden gesteld aan de leden van Deutsches Milchkontor eG. “Aan beide kanten hebben we in de maanden van de pilotfase veel geleerd over het model van prijsafdekking. De positieve feedback bevestigt de grote betekenis voor onze coöperatie. We merken dat er veel belangstelling bestaat voor thema’s als afdekking en stabiliteit, en we zijn blij dat we onze leden nu een model kunnen bieden dat hen juist daarbij kan ondersteunen. Belangrijk om op te merken: Fixed Price is geen model voor speculanten. Het is eerder een instrument voor de melkveehouder om door middel van een afvlakking van de melkprijscurve de risico’s voor zijn eigen bedrijf te vermin - deren”, aldus dr. Klaus A. Hein, directeur Deutsches Milchkontor eG, naar aanleiding van de eerste feedback over het project.

Potentieel voor de toekomst

Na afloop van de pilotfase kunnen DMK-melkveehouders sinds eind september toegangsgegevens voor het DMK-handelsplatform Fixed Price aan - vragen, en krijgen ze een informatie- en scholingsaanbod om een gedeelte van hun melk aan te bieden in twee handelstermijnen. Ook voor de toekomst van de zuivelindustrie biedt Fixed Price nieuw potentieel: met het opzetten van IT-systemen en afdekkingsprocessen heeft het model de basis gelegd voor een verdere ontwikkeling van de afdekkingsgedachte binnen DMK.

“De afgelopen jaren was de melkprijs vaak on - voorspelbaar en dat zal waarschijnlijk ook in de toekomst zo blijven. Mijn uitgaven heb ik zelf in de hand, maar ik zou ook graag meer zekerheid willen wat betreft mijn inkomsten. Dankzij de nieuwe prijsafdekking kan ik in de toekomst invloed uitoefenen op een deel van mijn inkomsten, wat tot meer zekerheid voor de planning leidt. Want ook in de toekomst zullen er onvoorziene omstandigheden zijn in de trant van de huidige pandemie. Ik ben blij met de invoering van Fixed Price, dat is een goede stap voor ons als melkveehouders.”

André Hornberg, Hornberg GbR, Gütersloh

Meer artikelen

Meer nieuws op het gebied van bedrijven & coöperaties