Naar boven

DEENNL

Duurzaamheid meetbaar maken

Prestaties op het gebied van duurzaamheid dienen meetbaar te zijn. Voor alle 60 doelstellingen uit DMK 2020 hebben we minstens een, maar vaak ook meer, indicator gedefinieerd die we jaarlijks controleren. Een deel van deze indicatoren gebruiken we tot nu toe uitsluitend intern om de zaken bij te sturen. Sommige gegevens brengen we ook naar buiten en dan met name in het ons Gecombineerde Jaarverslag. Geselecteerde cijfers vindt u in het onderstaande overzicht.
Bovendien beantwoorden we graag vaak gestelde vragen.

Medewerkers

Hier vindt u enkele gegevens over het personeelsbestand van de DMK GROUP. Meer werknemerprofielen vindt u hier.
Dienstverband
Personeelsbestand naar geslacht
Opleidingsplaatsen
Medewerkers met een beperking
Hoeveel medewerkers werken er bij DMK GROUP? De grafiek toont het personeelsverloop en de verschillende medewerkers naar dienstverband.

Medewerkers naar dienstverband

De grafiek toont het personeelsbestand, opgesplitst in het percentage mannen en vrouwen.

Personeelsbestand naar geslacht (%)

De grafiek toont het aantal opleidingsplaatsen (in procenten).

Opleidingsplaatsen

De grafiek toont het aantal medewerkers van DMK GROUP met een beperking (in procenten).

Mensen met een beperking

Energie

Om melk te verwerken heb je energie nodig. De grafiek toont het volledige energieverbruik van de DMK GROUP voor 2015 en 2016 in absolute cijfers (in Kwh). Het energieverbruik is daarbij onderverdeeld naar energiebronnen.

Water en afvalwater

Tijdens het productieproces is water nodig en ontstaat afvalwater. De afbeelding toont de gegevens voor de gehele DMK GROUP. Het waterverbruik en het afvalwater is absoluut weergegeven in kubieke meters.

Afval per soort (t)

De grafiek laat de verschillende afvalstoffen bij DMK zien.

Veiligheid op het werk

De veiligheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Een van de doelstelling van DMK 2020 is het terugdringen van het aantal bedrijfsongevallen tot nul in 2020. Hier vindt u meer achtergrondinformatie over het thema arbeidsomstandigheden en ongevallenpreventie.
De afbeelding toont het aantal ongevallen in absolute cijfers en per miljoen werkuren.

FAQ - Vaak gestelde vragen

Wat betekent duurzaamheid voor DMK?

DMK heeft zich, als grootste zuivelconcern van Duitsland en de grootste coöperatie van zuivelproducten, tot doel gesteld om het zakelijke succes van de onderneming niet alleen op een lijn te brengen met de behoeften van zijn coöperatieleden en werknemers, maar ook met die van de samenleving, de natuur en het milieu. Door de regionale verbondenheid en de voortzetting van een lange traditie als een zuivelcoöperatie gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand met de consequente implementatie van een toekomstgerichte ondernemings- en duurzaamheidsstrategie. Met onze strategie DMK 2020 hebben we duidelijke aandachtspunten en daarnaast ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor 2020.

Waarom houdt DMK zich met een onderwerp als duurzaamheid bezig?

Om melk te kunnen verwerken zijn veel hulpbronnen vereist. Daar willen we op verantwoordelijke wijze mee omspringen. We vinden het zelf ook vanzelfsprekend om ons bezig te houden met duurzaamheid. We zien bovendien een bijzondere verantwoordelijkheid voor onze 8.600 melkproducenten en over 7.200 medewerkers.

De laatste jaren zijn zowel het publiek als de verschillende stakeholders meer geïnteresseerd geraakt in de zuivelindustrie. Onderwerpen als dierenwelzijn en ecologische voetafdruk staan steeds vaker op de agenda. Daarom is het belangrijk dat we een antwoord op deze vragen weten te formuleren en bovendien een eigen positie ontwikkelen. Met DMK 2020 hebben we een programma opgezet voor een duurzame zuivelindustrie.

Wat houdt de duurzaamheidsstrategie DMK 2020 – Onze melk. Onze wereld. in?

Met het oog op de toekomst heeft DMK een uitgebreide duurzaamheidsstrategie opgesteld, die zowel oog heeft voor zakelijke, milieugerelateerde als sociale aspecten. Alle belangrijke onderwerpen uit de zuivelindustrie komen aan bod. Het duurzaamheidsprogramma heeft een lange looptijd tot 2020 en heeft betrekking op vijf strategische gebieden: landbouw, milieu, melk, ons team en de maatschappij. De vijf onderdelen zijn gekoppeld aan 20 actiegebieden, in totaal 60 concrete doelstellingen en bijbehorende maatregelen. We willen niet alleen onderwerpen behandelen die toevallig in de schijnwerpers staan, maar ons grondig en op geloofwaardige wijze inzetten voor een breder doel.

Wie heeft de duurzaamheidsstrategie DMK 2020 ontwikkeld?

Duurzaamheid is een gezamenlijke taak en betreft daarom alle onderdelen en niveaus binnen de onderneming. In samenwerking met vertegenwoordigers uit de coöperatie en verschillende stakeholders heeft het Duurzaamheidsmanagement van de DMK GROUP de thema's voor 2012/2013 vastgesteld. De duurzaamheidsstrategie DMK 2020 is in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders binnen het bedrijf opgesteld, zoals de raad van bestuur, raad van toezicht en raad van advies van Deutsches Milchkontor eG, de DMK-directie en de Raad voor de Toekomst en Duurzaamheid.

Hoe werden de doelen ingebed in het kader van de duurzaamheidsstrategie? Waarop heeft DMK zich gebaseerd?

DMK heeft de doelstellingen in 2012 op basis van verschillende bevindingen ontwikkeld:

  • internationale enquêtes en duurzaamheidsconcepten in de zuivelindustrie
  • wetenschappelijk onderzoek en projecten met verschillende onderzoeksinstituten
  • analyse van de behoeften van de verschillende stakeholders
  • levenscyclusanalyses
  • gesprekken met experts

Voor elk van de 20 actiegebieden hebben we een tot twee doelstellingen geformuleerd, in totaal 60. Om de voortgang te kunnen meten hebben we ook indicatoren gedefinieerd.

Welke rol speelt de levenscyclusanalyse binnen het duurzaamheidsprogramma DMK 2020?

Een levenscyclusanalyse bekijkt de effecten van een bepaald productieproces op natuur en milieu.

Samen met TÜV Rheinland heeft DMK in 2012 een levenscyclusanalyse voor de gehele aanvoerketen opgesteld. We hebben ons daarbij geconcentreerd op emissies in de lucht, de bodem en het water. De resultaten tonen de invloed aan van de primaire landbouwproductie en talloze verbetermogelijkheden voor de productielocaties met betrekking tot logistiek, energie, water, afval of verpakkingen.

In 2013 heeft DMK een nieuwe levenscyclusanalyse opgesteld met daarin prognoses tot het jaar 2020. Hierdoor is het concern in staat conclusies te verbinden aan de zelf opgelegde doelstellingen. De levenscyclusanalyse heeft voor belangrijke input gezorgd voor het duurzaamheidsprogramma DMK 2020.

Zijn alle 60 doelstellingen al gekoppeld aan concrete maatregelen? Hoe gaan we deze doelstellingen bereiken?

De strategie loopt tot 2020 en bevat voor iedere doelstelling een openbare tijdshorizon (2015 tot 2020). Ieder jaar wordt bekeken of de doelstellingen behaald en zijn en doen we daarvan verslag.

Aansluitend op de ontwikkeling van de doelstellingen zijn er in 2013 in samenwerking met de verantwoordelijke divisies concrete maatregelen geformuleerd. Ieder doel is zodoende gekoppeld aan meerdere maatregelen. Concrete indicatoren meten in hoeverre de doelstellingen zijn behaald. De uitkomsten worden gebruikt om zaken intern bij te sturen. Een selectie van de gegevens wordt bovendien gepubliceerd.

De ontwikkeling en implementatie van geschikte maatregelen is een verantwoordelijkheid voor de verschillende afdelingen. De uitkomsten worden beoordeeld door het Duurzaamheidsmanagement.

Hoe is de stakeholdersanalyse uitgevoerd?

DMK heeft in 2012/2013 acht groepen stakeholders geïdentificeerd en brengt in kaart welke verwachtingen deze verschillende stakeholders hebben en hoe DMK met deze groepen in gesprek kan komen en kan blijven (Geïntegreerd Jaarverslag 2013, pagina 16f). Bij de ontwikkeling van de Duurzaamheidsstrategie DMK 2020 hebben we rekening gehouden met de verwachtingen van de verschillende stakeholders. Ook voor de materialiteitsanalyse volgens GRI-G4 werden stakeholders in 2015 ondervraagd. Hun wensen en verwachtingen werden uitgebreid geanalyseerd. We maken gebruik van verschillende platforms om regelmatig kennis uit te wisselen met onze stakeholders.

Welke rol speelt de landbouwsector bij de ontwikkeling en implementatie van de duurzaamheidsstrategie?

Der Bereich Landwirtschaft steht am Anfang der DMK-Wertschöpfungskette. Ihm kommt eine besondere Bedeutung und Verantwortung zu, da nur gesunde Kühe hochwertige Milch liefern. Maßnahmen in den Bereichen tiergerechte Haltungsbedingungen, Gesundheitsmanagement, Futteranbau und Fütterung steigern das Wohlbefinden der Kühe und senken gleichzeitig durch die Haltung verursachte Umwelteinwirkungen. Daarnaast zijn onze 8.300 melkveehouders actief in de agrarische sector. De DMK GROUP voelt zich bijzonder verantwoordelijk voor deze groep ondernemers.

In 2015 presenteerden we daarom Milkmaster, een speciaal programma voor agrarische bedrijven in het kader van DMK 2020.

Wat verstaat DMK onder “duurzame productie van melk”?

De hoogwaardige kwaliteitsproducten van DMK kunnen uitsluitend in een omgeving geproduceerd worden waar het respect voor dier en milieu vooropstaat. In het middelpunt staan de melkveehouders zelf. Zij beheren de kudde, bereiden de hoogwaardige voeding voor en passen deze aan de behoeften van de koeien aan. Een duurzame melkproductie is in het eigen belang van de melkproducenten. Ze stimuleert het welzijn van de dieren en zorgt voor zakelijk succes omdat de productiecapaciteit sterk afhankelijk is van een diervriendelijke veehouderij.Milkmaster is ons programma voor een verantwoorde melkproductie.

Wat houdt het Milkmaster-programma in en waarom is het nodig?

Een groot deel van de doelstelling uit DMK 2020 heeft betrekking op de melkveehouders. De agrarische sector is voor DMK en haar duurzaamheidsstrategie van bijzondere betekenis. Onze melkveehouders zijn zelfstandige ondernemers. Het was daarom van belang om onze ideeën over een duurzame melkproductie zo te vertalen dat ze ook voor onze melkproducenten interessant zijn. Na een lange periode van voorbereiding werd het Milkmaster-programma in 2015 gepresenteerd. Het bevat onze ideeën over een duurzame productie van melk. Alle DMK-melkveehouders dienen deze ideeën stap voor stap in te voeren. Met het oog op de toekomst combineert Milkmaster de belangen van dier en milieu met die van de melkveehouders.

Wat is de stand van zaken rond DMK 2020 en Milkmaster?

Het programma DMK 2020 is van start gegaan in 2013 en bevindt zich nu in de implementatiefase. We zijn inmiddels goed op weg, hebben veel activiteiten georganiseerd en enkele doelen zijn zelfs in een vroegtijdig stadium bereikt. Ieder jaar berichten we over de vooruitgang van de doelstellingen en doen we verslag over de hoogtepunten van uiteenlopende vakgebieden. In 2016 werd de strategie tussentijd geëvalueerd om de gewijzigde randvoorwaarden bijv. de essentie-analyse conform GRI-G4 aan te passen en de doelstellingen nog concreter te maken. Het is daarnaast ook zinvol en consequent om het Milkmaster-programma uit 2015 aan te passen. Milkmaster kende een geslaagde start en is sinds de invoering van de leveringsvoorwaarden voor melkproducenten begin 2016 verplicht voor alle melkproducenten.