Naar boven

DEENNL

Disclaimer/Uitsluiting van aansprakelijkheid/Privacy1. Aansprakelijkheid voor de inhoud


DMK heeft deze website de grootst mogelijke zorg opgesteld en zich ingezet voor de actualiteit, volledigheid en nauwkeurigheid van de inhoud. DMK GmbH aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie op deze website. Het gebruik van de hier beschikbare inhoud is volledig voor risico van de gebruiker.

De aansprakelijkheid die voortvloeit uit het al dan niet gebruiken van onze website blijft, op welke rechtsgrondslag dan ook, beperkt tot schade die veroorzaakt is door DMK GmbH of agenten of opdrachtnemers van DMK GmbH, mits deze het gevolg is van grove nalatigheid of van schending van de voornaamste contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid. In geval van lichte nalatigheid is de aansprakelijkheid bovendien beperkt tot het bedrag dat in vergelijkbare gevallen het gevolg is van typische en te voorziene schade. Schadevorderingen wegens schending van de garantievoorwaarden of op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid blijven onverlet.

Juridisch relevant voor de beoordeling van de rechtmatigheid van deze privacyverklaring is slechts het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Vertalingen in andere talen zijn juridisch niet bindend.


2. Aansprakelijkheid voor links

Deze webpagina bevat links naar externe pagina's van derden. DMK GmbH heeft generlei invloed op de inhoud van deze gelinkte webpagina's. De betreffende eigenaar van de website blijft verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de inhoud. DMK GmbH kan daarom geen enkele garantie geven op de juistheid van de informatie.

Wij zijn dankbaar voor eventuele tips betreffende bedenkelijke/illegale inhoud op de pagina’s waarnaar onze website verwijst. Wij zullen, waar nodig, na dergelijke tips onderzocht te hebben, de links vervolgens verwijderen, indien dit technisch mogelijk en redelijk is.


3. Auteursrecht

De inhoud van deze homepage is auteursrechtelijk beschermd.

Publicaties van deze inhoud op internet of andere onlinediensten geeft derden uitdrukkelijk geen toestemming voor vrijelijk gebruik. Het staat een ieder toe de inhoud te bekijken en te downloaden. De opslag of reproductie van de inhoud voor privégebruik is toegestaan. Bij reproductie van de inhoud dient gewezen te worden op de auteurs- en eigendomsrechten van DMK GmbH. De inhoud mag echter niet voor publieke of commerciële doeleinden gereproduceerd, verspreid of op andere manier toegepast worden. De inhoud mag niet zonder schriftelijke toestemming van DMK GmbH aangepast of gebruikt worden op andere internetpagina's of gekoppelde computers. Een schending van deze bepalingen verplicht de overtredende partij tot onmiddellijke vernietiging van alle gedrukte of gedownloade content. Wij houden ons daarbij het recht voor een schadeclaim in te dienen.

Alle op de website aanwezige en in het kader van de website van DMK GmbH opgenomen teksten, afbeeldingen en andere inhoud zijn auteursrechtelijk beschermd. De inhoud is uitsluitend bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan DMK GmbH zowel een civiel- als strafrechtelijke procedure tegen u beginnen.


4. Merkenrechten / Industriële eigendomsrechten


DMK GmbH en haar dochterondernemingen en deelnemingen zijn eigenaar van alle merken die voorkomen op de internetpagina's van DMK GmbH. Het is derden niet togestaan welk merk, logo of opschrift dan ook te gebruiken.


5. Privacy

Voor zover u gebruikmaakt van bepaalde diensten op de website, waarvoor u zich dient te registreren, geeft u toestemming voor de verzameling, opslag, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens om ons in staat te stellen te voldoen aan de afwikkeling van het contract, wettelijke voorschriften of om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in geautomatiseerde bestanden en kunnen in overeenstemming met de geldende nationale en Europese regels inzake gegevensbescherming verwerkt en gebruikt worden. DMK GmbH gaat in dergelijke gevallen vertrouwelijk om met uw gegevens. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt voor commerciële doeleinden wanneer u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Op alle plekken op de website, waar we u persoonlijke gegevens nodig hebben, kunt u uw toestemming geven om deze gegevens op te slaan. Deze toestemming kunt u te allen tijde weer intrekken.

Deze website maakt gebruik van Piwik, een opensourcesoftware voor de statistische analyse van bezoekersgegevens. Piwik maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het mogelijk is uw bezoek aan onze site te analyseren.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze websites wordt opgeslagen op een server van onze provider in Duitsland. Het IP-adres wordt meteen na de verwerking en opslag geanonimiseerd.

U kunt door bepaalde instellingen in uw browser voorkomen dat cookies op uw computer geplaatst worden. U dient er dan evenwel rekening mee te houden dat u mogelijkerwijs geen gebruik kunt maken van bepaalde functies van deze website.


6. Jurisdictie

De bevoegde rechterlijke instantie is het Amtsgericht Tostedt, Duitsland.