Naar boven

DEENNL

Norm op het gebied van een verantwoorde melkproductie

We willen onze grondstof melk op een verantwoorde, milieuvriendelijke manier produceren, verwerken en op de markt brengen. De landbouwsector en daarmee de zuivelindustrie heeft in Duitsland een positief imago. Tegelijkertijd wordt de sector kritisch in de gaten gehouden, met name op het gebied van de leefomstandigheden, gezondheid en het voederen van de dieren. Daarom hebben we Milkmaster ontwikkeld. Milkmaster beschrijft concrete en duidelijk hoe DMK een verantwoorde melkproductie voor ogen heeft. Daarover gaan we graag met de samenleving in de discussie. Tegelijkertijd biedt het programma ondersteuning aan onze melkveehouders om hun bedrijf voortdurend te verbeteren.

Ons Milkmaster-huis

De doelstellingen van het Milkmaster-programma

Alle melkproducenten van DMK:

  • werken volgens een uniforme productiestandaard
  • leveren periodiek de vereiste gegevens uit het Milkmaster-verslag
  • laten zich om het jaar extern doorlichten
  • ontvangen jaarrapporten
  • nemen jaarlijks deel aan een benchmark
  • worden op economisch vlak ondersteund

Uit het Milkmaster-programma zijn concrete doelen af te leiden die worden afgestemd met DMK 2020. 

Samenstelling van het Milkmaster-programma

Gedragscode, Verslaglegging, Bevestiging, Advies en Bonus vormen de vijf onderdelen van het Milkmaster-programma. Door een van de bouwstenen aan te klikken, krijgt u meer informatie.
Het belangrijkste onderdeel: De Milkmaster-gedragscode
Het Milkmaster-rapport
De Milkmaster-gedragscode bevat algemene en specifieke normen, voorschriften en doelstellingen, waar al onze melkveehouders zich aan dienen te houden. Daarmee heeft de Gedragscode een belangrijke rol bij de verantwoorde productie van melk. De Gedragscode heeft niet alleen betrekking op de dagelijkse praktijk, maar ook op alle beslissingen die relevant zijn voor de toekomst. De samenleving krijgt zo antwoord op haar vragen en de melkveehouders hebben een vast kader waarop ze zich kunnen richten. De uit 14 hoofdstukken bestaande Gedragscode bevat alle aspecten rond een verantwoorde melkveehouderij – vanaf de geboorte van het kalf tot aan de productie van kwaliteitsmelk, inclusief het verbouwen van voedergewassen op het eigen bedrijf en het voederen van de melkkoeien. Daarnaast bevat de code aanbevelingen over hoe koeien het beste gehouden kunnen worden, het verwijderen van de horens, biodiversiteit, de gezondheid van uiers, milieubescherming en kwaliteitsbewaking.
Het Milkmaster-rapport is consequent uit de Gedragscode af te leiden. Het doel is om een de verantwoorde melkproductie meetbaar en controleerbaar te maken. Het rapport vormt een transparante en duidelijke weergave van alle bedrijven. De bedrijven zelf ontvangen regelmatig een individueel bedrijfs- en voortgangsrapport inclusief benchmark om de resultaten met andere bedrijven te vergelijken. Deze gegevens vormen op hun beurt weer de basis voor het opstellen van individuele verbeterpunten. Kort samengevat gaat het om een uitgebreide vragenlijst voor elk bedrijf. Alle onderdelen (hoofdstukken) van de Gedragscode passeren de revue en worden gestaafd met statistieken en een vooraf gedefinieerde procentuele schaalverdeling. Uiteraard wordt er rekening gehouden met lokale omstandigheden en de schaalgrootte van het betreffende bedrijf. De vragenlijst bij de Gedragscode levert meer dan 130 verschillende gegevens op over het gehele productieproces.
Bevestiging
Advies
Bonus
Een externe beoordelaar controleert en bevestigt de conclusies tijdens een aangekondigd bezoek aan het bedrijf. Door externe, onafhankelijke en geaccrediteerde beoordelaars in te schakelen is het auditproces geloofwaardig en transparant. De externe beoordelaars controleren de gegevens die de bedrijven hebben opgenomen in het Milkmaster-rapport. Er wordt derhalve gekeken of de bedrijven zich houden aan de voorschriften die in de Milkmaster-gedragscode zijn opgenomen.

Om de administratieve lasten voor de melkveehouders zo klein mogelijk te houden is de audit gekoppeld aan de kwaliteitsbeoordeling van QM-Milch. In 2015 begon Milkmaster met het invullen van het rapport op de verschillende bedrijven. In 2016 begint de eerste externe auditprocedure. Deze zal tegen het eind van 2017 voor alle bedrijven afgerond zijn. Met de integratie in de Duitse verordening voor melklevering (de Duitse Milchlieferordnung) is Milkmaster sinds begin 2016 voor alle melkveehouders verplicht.
Een van de belangrijkste punten van het Milkmaster-programma is dat onze bedrijven zich voortdurend blijven verbeteren. Het onderwerp Advies biedt ondersteuning op alle gebieden van Milkmaster. Het advies bevat voor elk bedrijf op maat gesneden verbetervoorstellen.  De DMK-adviseur beantwoordt alle vragen over de kwaliteit en de hygiëne van de melk. Voor specifiek advies op het gebied van bijvoorbeeld gezonde uiers en klauwen, het bouwen van stallen, milieubescherming en het efficiënt gebruik van grondstoffen bouwen we momenteel aan een netwerk van experts als veeartsen, consultants en wetenschappers. Naast het persoonlijke advies, bestaan er vakinhoudelijke forums en worden online-cursussen gegeven, waar de melkveehouders zich kunnen informeren.
Alleen wanneer het ons lukt om steeds weer nieuwe generaties enthousiast te maken voor een toekomst in de agrarische sector hebben we verantwoord en duurzaam weten te handelen. Het Milkmaster-programma voorziet daarom door middel van een financiële prikkel in een bonussysteem voor melkveehouders die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor bepaalde prestaties of dat nog steeds doen. De bonus hangt samen met enkele belangrijke gegevens. Daartoe horen thema's uit DMK 2020 zoals het comfort van onze koeien, de gezondheid van de dieren, het verbouwen van voedergewassen, de voedercultuur en de kwaliteit van de melk. De bonus is bedoeld als beloning voor alle bedrijven die voldoen aan bepaalde voorschriften rond de verantwoorde melkproductie. Tegelijkertijd vormt de bonus een aansporing voor alle bedrijven om zich te blijven ontwikkelen en de doelen te behalen die we samen hebben vastgelegd in de Milkmaster-gedragscode.

Onderzoeksproject

Onderzoeksprojecten kunnen eventueel aan onafhankelijke instituten worden gegund. De resultaten van dit onderzoek wordt vervolgens opgenomen in Milkmaster. In 2015 werd bijv. het door de DLG gerealiseerde driejarige onderzoeksproject 'Ontwikkeling van een duurzaamheidsmanagementsysteem voor rundveebedrijven: voer, hulpbronnen, klimaat, diervriendelijkheid' in opdracht van de Bundesstiftung Umwelt (de Duitse federale milieustichting) afgesloten. De DMK GROUP heeft bijgedragen en de indicatoren in een bedrijf getest.

Panel van deskundigen

Het deskundigenpanel zorgt ervoor, dat Milkmaster voortdurend weet te profiteren van nieuwe kennis uit wetenschap en de praktijk. Het panel bestaat onder andere uit wetenschappers, veeartsen, melkveehouders en vertegenwoordigers van bedrijven uit de aanvoerketen.

Public relations

Milkmaster hebben we samen met onze melkveehouders ontwikkeld. In het eerste jaar zijn we de verschillende regio's ingegaan om onze melkveehouders over Milkmaster te vertellen en zijn we bewust de dialoog aangegaan. Een regelmatige en nauwe samenwerking met verschillende stakeholders is voor ons vanzelfsprekend in het kader van een verantwoorde melkproductie. Een effectieve communicatie tussen alle betrokkenen is daarom essentieel voor het Milkmaster-programma. 

Milkmaster-Farms

In het kader van het Milkmaster-programma richt DMK in diverse regio's Milkmaster-Farms op. De bedrijven tonen wat DMK-melkveehouders dagelijks produceren en waar de waardevolle grondstof melk vandaan komt. Deze boerderijen moeten de interne en de externe dialoog aanzwengelen. In 2015 heeft DMK twee Milkmaster-Farms ingewijd. Door middel van diverse bedrijfsrondleidingen zien we hoe het Milkmaster-programma in de praktijk werkt en welke activiteiten er dagelijks op de agenda staan in een melkveebedrijf. Leidinggevenden binnen DMK, geselecteerde klanten en mediacontacten krijgen de kans om zich een beeld te vormen van het moderne landbouwbedrijf.

Uw contactpersoon

We staan klaar voor al uw vragen of opmerkingen

Milkmaster-Programma

DMK Deutsches Milchkontor GmbH
Flughafenallee 17
28199 Bremen
Germany
milkmaster@dmk.de